Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2010-12-16
IJ2010/2207/IU
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
100 74 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 13, bet. 2009/10:AU1, rskr. 2009/10:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige16 000
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (ram)16 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

Anslaget disponeras för utbetalningar för projekt som beviljats bidrag från Europeiska integrationsfonden. Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från Europeiska integrationsfonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag undertitel 08 Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige får besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden leder till utgifter på högst 23 000 000 kronor under 2011-2012. Myndigheten ska föra med sig motsvarande överföringsbelopp till 2011.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
Sveriges Kommuner och Landsting