Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2010-12-02
UF2010/69786/SP
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 07, bet. 2009/10:UU2, rskr. 2009/10:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen162 000
ap.12Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande (ram)162 000

Villkor för anslag 1:1

ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande

Medel ska användas för nedanstående verksamhet planerad för 2010, med indikativa belopp i miljoner kronor, inklusive ingående överföringsbelopp om 4,8 miljoner kronor.

Verksamhet

FörkortningIndikativa belopp, mnkr
Afrika
 

 
FN:s insats i DR Kongo MONUSCO6,5
EU:s insats i DR Kongo EUPOL1,2
FN:s insats i Liberia UNMIL19,2
FN:s insats i Sudan UNMIS 16,5
FN:s och AU:s insats i Darfur, Sudan UNAMID 1,9
FN:s insats i Tchad/CARMINURCAT1,1
Asien
 

 
EU:s insats i Afghanistan EUPOL14,0
OSSE:s insats i Kirgizistan
 
0,8
OSSE:s insats i Armenien
 
0,8
PRT Mazar-e-Sharif i Afghanistan
 
0,9
FN:s insats i ÖsttimorUNMIT1,9
Europa
 

 
OSSE:s insats i Montenegro
 
1,5
OSSE:s insats i Serbien
 
4,2
EU:s rättsstatsinsats i Kosovo EULEX55,0
EU:s insats i Bosnien-Hercegovina EUPM5,0
EU:s gränsstödsinsats i Moldavien/Ukraina
 
0,8
EU:s observatörsinsats i GeorgienEUMM Georgia8,6
Mellanöstern
 

 
EU:s polisinsats i de palestinska områdena EUPOL COPPS5,1
EU:s gränsövervaknings- insats i Gaza, Rafah EU BAM0,4
EU:s rättsstatsinsats i Irak EUJUST LEX0,6
Latinamerika
 

 
FN:s insats i GuatemalaCICIG3,1
FN:s stabiliseringsinsats i HaitiMINUSTAH3,5
ÖVRIGT
 

 
Polisutbildning, språkutbildning, policy och metodutveckling (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPOC) och internationell samverkan
 
14,0
Total
 
166,6

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Agneta Lorichs-Bergquist
Kopia till

Ju-PO
Ju-Krim
UD-USTYR
UD-RS
Fi-BA
SB internrevisionen
FA RK ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Kriminalvården
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret