Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2010-12-22
N2010/7817/FIN
N2010/8185/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:7 Turistfrämjande inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Turistfrämjande inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:7

Turistfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet140 035
ap.1Turistfrämjande (ram)140 035

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Turistfrämjande

Utbetalas av Kammarkollegiet till V.S. VisitSweden AB kvartalsvis i förskott mot rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:7 Turistfrämjande
ap.14 306Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Marcus Hellqvist
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliet/FA, RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
V.S. VisitSweden AB