Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 16

2010-12-22
N2010/7956/FIN
N2010/8185/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:16

Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet8 327
ap.1Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (ram)8 327

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

Anslaget utbetalas månadsvis med en tolftedel till Ingenjörsvetenskapsakademien.

Från anslaget ska ersättning lämnas till av regeringen förordnad revisor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Sara Modig
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet, KLS
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Regeringskansliet, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Verket för innovationssystem
Riksgäldskontoret
Ingenjörsvetenskapsakademien