Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2010-12-02
UF2010/69785/SP
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 20 Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 07, bet. 2009/10:UU2, rskr. 2009/10:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården11 900
ap.20Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården (ram)11 900

Villkor för anslag 1:1

ap.20 Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården

Medel ska användas för nedanstående verksamhet planerad för 2010 med indikativa belopp i miljoner kronor.

VerksamhetFörkortningIndikativa belopp mnkr
EU:s rättsstatsinsats i KosovoEULEX3,5
EU:s polisinsats i de palestinska områdenaEUPOL COPPS0
FN:s insats i DR KongoMONUSCO2,4
FN:s insats i LiberiaUNMIL2,3
FN:s stabiliseringsinsats i HaitiMINUSTAH3,5
FN:s insats i SudanUNMIS0,2
Totalt
 
11,9

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.2003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Agneta Lorichs-Bergquist
Kopia till

Ju-Krim
Ju-PO
UD-USTYR
UD-RS
Fi-BA
FA RK Ekonomi
SB internrevisionen
riksdagen utrikesutskottet
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret