Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2010-12-22
N2010/7712/FIN
N2010/8185/KLS
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:24 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovationer m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:24 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovationer m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2011 (prop. 2010/2011:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:24

Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet110 000
ap.1Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m. (ram)110 000

Villkor för anslag 1:24

ap.1 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m.

Kammarkollegiet ska utbetala 110 miljoner kronor till Innovationsbron AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:24 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m.
ap.11 100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Sofia Medin
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, intern revisionen
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret