Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2010-11-25
Ku2010/474/KT (delvis)
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Naturhistoriska riksmuseet
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa:

 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Naturhistoriska riksmuseet ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Uppgifterna lämnas per museum och ska innehålla:

 • utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
 • antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums entréavgift.

Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

 

Prognoser 2010-2014

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 18 januari 2010
 • den 25 februari 2010
 • den 6 maj 2010
 • den 29 juli 2010
 • den 28 oktober 2010

Lokalkostnader

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2010 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Naturhistoriska riksmuseet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.

Bidrag och sponsormedel

Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen för 2010 redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor det tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet156 353
ap.3Naturhistoriska riksmuseet (ram)156 353

Villkor för anslag 8:1

ap.3 Naturhistoriska riksmuseet

Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.34 6913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)69 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)22 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2513 029
2010-02-2513 029
2010-03-2513 029
2010-04-2513 029
2010-05-2513 029
2010-06-2513 029
2010-07-2513 029
2010-08-2513 029
2010-09-2513 029
2010-10-2513 029
2010-11-2513 029
2010-12-2513 034
Summa156 353
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.3Naturhistoriska riksmuseet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-202503 8003 700100-52
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Cosmonova4 581-1 50016 50018 200-1 7001 381
Summa4 379-1 45020 30021 900-1 6001 329
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar0010 000010 00010 000
Övrigt0010 000010 00010 000
Summa0020 000020 00020 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Omniteatern Cosmonova ska så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer