Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 12

2010-12-22
N2010/7341/FIN
N2010/8185/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:13

Bidrag till terminologisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 190
ap.3TNC (ram)4 190

Villkor för anslag 1:13

ap.3 TNC

Medel från anslagsposten ska av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till AB Terminologicentrum (TNC) för bidrag till finansieringen av bolagets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Magnus Jonsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi