Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2010-12-22
S2010/3606/SF
S2010/3643/SF
S2010/9173/SK (delvis)
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Pensionsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Pensionsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 11, bet. SfU:1, rskr. 2010/11:121, prop. 2010/11:1, utg.omr. 12, bet. SfU:1, rskr. 2010/11:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Pensionsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

De övergripande politiska mål som riksdagen har beslutat ska gälla för budgetåret 2011 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, är följande: 

Personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension ska garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make ska ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall.  

Administration och förvaltning av ålderspensionssystemet ska bedrivas med låga kostnader och till nytta för pensionärer och pensionssparare.  

Informationsgivningen ska ge pensionsspararna goda möjligheter att bedöma sin samlade framtida pension och vad som påverkar den.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Pensionsmyndigheten ska minska tiderna för genomströmning för ärenden om bostadstillägg till pensionärer och återkravsärenden.

Övrig återrapportering

1. Pensionsmyndigheten ska redovisa hur det lokala (fysiska) kundmötet har utformats samt redovisa erfarenheterna av samarbetet med Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.

2. Pensionsmyndigheten ska redovisa hur de följt de mål och rekommendationer som regeringen beslutat i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

2

Organisationsstyrning

Eventuella tillgångar och skulder och ekonomiska förpliktelser från Avvecklingsmyndigheten för Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan överlåts till Pensionsmyndigheten till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För de tillgångar och skulder och ekonomiska förpliktelser som Avvecklingsmyndigheten för Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan överlåter till Pensionsmyndigheten, övertar Pensionsmyndigheten ansvaret från och med den 1 mars 2011.

3

Uppdrag

1. Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser lämnas senast:

 • 19 januari
 • 23 februari
 • 5 maj
 • 1 augusti
 • 28 oktober

Vid prognostillfällena ska följande redovisas, om inte annat anges:

 • preliminärt utfall för 2010 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan om statsbudgeten (endast den 19 januari).
 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 19 januari),
 • prognoser för 2011 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionsystemet vid sidan av stasbudgeten, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2012−2015, 
 • prognoser för balanstalet för 2012-2015,
 • prognoser för inkomstindex för 2012-2015,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller,
 • genomsnittsålder för uttag av pension (redovisas endast den 5 maj),
 • prognosen för ackumulerad skuld till Riksgäldskontoret avseende räntekontokredit enligt 21 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten och hur skulden belastar anslag, respektive AP-fonderna och premiepensionssystemet, samt
 • användningen av den särskilda krediten enligt 23 § lagen om statsbudgeten.

2. Pensionsmyndigheten ska i samverkan med Försäkringskassan redovisa samarbetet myndigheterna emellan samt hur kostnadseffektivitet uppnås och hur man säkerställer att rätt avgifter i syfte att uppnå full kostnadstäckning tas ut för de tjänster som Försäkringskassan tillhandahåller Pensionsmyndigheten. Uppdraget ska redovisas av Pensionsmyndigheten till regeringen (Socialdepartementet) i årsredovisningen för 2011.

3. Pensionsmyndigheten ska lämna en redovisning om reformeringen av premiepensionssystemet med anledning av regeringens proposition Ändringar i premiepensionssystemet (prop. 2009/10:44). Myndigheten ska redovisa hur ändringarna påverkar olika grupper av premiepensionssparare. Redovisningen ska ske i den form som bestäms efter samråd med Regeringskansliet och ska rapporteras till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 juni 2011.

4. Pensionsmyndigheten ska säkerställa att beräkningen av inkomstindex håller en hög kvalitet. Myndigheten ska, i samband med att förslag till inkomstindex för 2012 lämnas, redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa en hög kvalitet.

5. Pensionsmyndigheten ska arbeta för att en typfallsmodell som beräknar pension för olika typfall finns tillgänglig. Typfallen ska kunna varieras med avseende på livsinkomst och hur den fördelar sig över tid, ålder, uttagsålder för pension och partiellt uttag av pension. Pensionmyndigheten ska inom ramen för uppdraget bedriva ett nära samarbete med Min Pension i Sverige AB. Redovisningen ska göras till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 december 2011.

6. Pensionsmyndigheten ska redovisa en tidplan för de åtgärder som myndigheten avser att vidta i syfte att förbättra underlaget för beslut om bostadstillägg till pensionärer. Detta ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 4 februari 2011. 

7. Pensionsmyndigheten ska inom sex veckor från det att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnat en rapport som särskilt berör Pensionsmyndigheten till regeringen (Socialdepartementet) kommentera ISFs slutsatser och rapportera vilka åtgärder myndigheten eventuellt avser att vidta med anledning av den lämnade rapporten.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå

S2009/2024/SF samt regleringsbrev för 2010

Uppdrag att beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp

S2010/9064/SF (delvis)

Uppdrag att arbeta för bättre pensionsinformation

S2010/4639/SF (delvis)

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten18 103 000
ap.2Garantipension till ålderspension (ram)18 103 000

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Garantipension till ålderspension

Anslaget disponeras för följande ändamål.

Garantipension till ålderspension, särskilt pensionstillägg till ålderspension och hustrutillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten14 444 000
ap.2Efterlevandepension till vuxna (ram)14 444 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Efterlevandepension till vuxna

Anslagsposten disponeras för omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Även garantipension till ovanstående förmåner ingår som en del av anslagsposten.

1:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten6 986 000
ap.2Bostadstillägg till pensionärer (ram)6 986 000

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Bostadstillägg till pensionärer

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten523 000
ap.2Äldreförsörjningsstöd (ram)523 000

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Äldreförsörjningsstöd

Anslagsposten disponeras för äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

2:1

Pensionsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten566 038
ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag (ram)566 038
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK2 455
ap.2Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK (ram)2 455

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

Pensionsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Pensionsmyndigheten ska betala totalt 32 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ap.2 Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK

Anslagsposten får användas för engångspremier till Statens tjänstepensionsverk för de personer som erhåller pensionsersättning.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:5

Barnpension och efterlevandestöd (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten921 000
ap.1Barnpension och efterlevandestöd (ram)921 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Barnpension och efterlevandestöd

Anslagsposten disponeras för kostnader för barnpension och efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Pensionsmyndigheten5 345 000
ap.1Pensionsrätt för barnår (ram)5 345 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Pensionsrätt för barnår

Anslagsposten disponeras för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget i sin helhet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2011 om 5 255 054 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2008 om
89 945 554 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Garantipension till ålderspension
ap.2905 150Inget0
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.2722 200Inget0
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.2349 300Inget0
1:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.226 150Inget0
2:1 Pensionsmyndigheten
ap.116 9813 %0
ap.274Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:5 Barnpension och efterlevandestöd
ap.155 260Inget0
1:7 Pensionsrätt för barnår
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)190 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 252 683
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)9 000 000
- varav SPECIAL9 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Av räntekontoramen enligt 21 § budgetlagen avser 1 250 000 000 kronor skuld för uppbyggnad av premiepensionssystemet, vilket ska amorteras på ett rättvist sätt mellan generationerna och vara återbetald år 2018.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Krediten ska tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handel med fondandelar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Pensionsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2547 170
2011-02-2547 170
2011-03-2547 170
2011-04-2547 170
2011-05-2547 170
2011-06-2547 170
2011-07-2547 170
2011-08-2547 170
2011-09-2547 170
2011-10-2547 170
2011-11-2547 170
2011-12-2547 168
Summa566 038
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Pensionsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Pensionsmyndigheten - förvaltningsanslag

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna89 781-42 263476 097565 968-89 871-42 353
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet00386 488386 48800
Administration för fondinformation/fondförvaltare004 7004 70000
Administrativ service001 5001 50000
Tjänsteexport0010010000
Summa89 781-42 263868 885958 756-89 871-42 353
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från Första - Fjärde AP-fonderna och som dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton, bestäms av regeringen.

Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet

Avgift för administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet som dras från tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton, bestäms av regeringen.

Administration för fondinformation/fondförvaltare

Avgifter från fondförvaltare enligt 64 kap. socialförsäkringsbalken disponeras av myndigheten.

Administrativ service

Enligt förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten får uppdrag relaterade till administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB utföras inom ramen för full kostnadstäckning.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska helt täckas med avgifter som tas ut från pensionsspararnas premiepensionskonton avseende administration av premiepensionssystemet. Från dessa medel ska även tidigare uppbyggnadskostnader av den avvecklade Premiepensionsmyndigheten och delar av uppbyggnadskostnaderna för Pensionsmyndigheten finansieras. Fram till dess att full kostnadstäckning uppnås finansieras viss del av verksamheten genom kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret. Full kostnadstäckning ska uppnås 2018.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Eventuell verksamhet med tjänsteexport inom Pensionsmyndigheten ska bedrivas inom ramen för full kostnadstäckning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet undantas från bestämmelserna om över- och underskott i 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). 

Årsredovisning

Pensionsmyndigheten ska upprätta årsredovisning enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dock ska värdering av placeringstillgångar (och motsvarande skulder) ske enligt bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Premiepensionsverksamheten ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultaträkningen som ska utgöra ett sammandrag av resultaträkningen enligt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS).

Inkomstpensionens finansiella ställning och utveckling ska redovisas i ett särskilt avsnitt i resultatredovisningen. Denna del av redovisningen baseras på uppgifter från berörda aktörer som var och en ansvarar för sina respektive delar av redovisningen. Då uppgifter från Första-Fjärde AP-fonderna är preliminära, ska reglering till slutligt utfall framgå i nästföljande års sammanställda redovisning.

Delårsrapport

Pensionsmyndighetens delårsrapport ska kompletteras med en särskild redovisning för premiepensionsverksamheten enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Brev den 30 december 1937 angående försäkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring m.m.

2. Brev den 20 december 1957 angående ändrade försäkringstekniska grunder för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen.

3. För anslagen 1:1 Garantipension till ålderspension, 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna, 1:3 Bostadstillägg till pensionärer, 1:4 Äldreförsörjningsstöd samt 1:5 Barnpension och efterlevandestöd gäller följande villkor:

Av 7 § förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner framgår att pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Pensionsmyndigheten ska månadsvis till Försäkringskassan överföra de medel som behövs för att täcka de utbetalningar som Försäkringskassan gjort för Pensionsmyndighetens räkning. Redovisning mot anslag ska ske på den månad då utbetalningarna till förmånstagarna görs.

4. Statlig ålderspensionsavgift för Räddningsverket ska 2011 tillgodogöras inkomsttitel 2811 Övriga inkomster från statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Karin Hååg
Likalydande till

Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK
Kopia till

Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Statens tjänstepensionsverk
Kammarkollegiet
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Konkurrensverket
Förbundet Sveriges kommuner och landsting
Fackförbundet ST
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SEKO - Facket för Service och Kommunikation