Socialdepartementet


Protokoll
II:5
vid regeringssammanträde
2010-12-22
S2010/9174/SK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 7:3
Riksdagen har beslutat om anslaget 7:3 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:3

Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet13 961
ap.2Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (ram)13 961

Villkor för anslag 7:3

ap.2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige

Anslaget används för insatser för att förverkliga barnets rättigheter i Sverige med utgångspunkt i barnkonventionen. Det handlar om utbildning, informationsspridning, kunskapsinsamling, metodutveckling samt uppföljning och utvärdering av genomförda insatser inom området. Vidare används anslaget för insatser som främjar och skyddar barns rättigheter inom olika områden.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
7:3 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.24183 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Utdrag till

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Riksrevisionen
Justitiekanslern
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket