Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2010-12-22
Fi2010/5790 (delvis)
Fi2010/5792 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 1:14 (utg.omr. 02), och 1:2 (utg.omr. 26)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter och anslaget 1:2 Oförutsedda utgifter för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139, prop. 2010/11:1, utg.omr. 26, bet. 2010/11:FiU4, rskr. 2010/11:142).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 150
ap.1Vissa medlemsavgifter (ram)1 150

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Vissa medlemsavgifter

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges medlemsavgifter i Europarådets utvecklingsbank och i Bruegel. Avgifterna beräknas för 2011 uppgå till 33 000 respektive 100 000 euro.  

Kammarkollegiets betalning av medlemsavgifterna ska ske enligt de betalningsunderlag från Europarådet och Bruegel som Regeringskansliet (Finansdepartementet eller Utrikesdepartementet) eller Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:2

Oförutsedda utgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet10 000
ap.2Oförutsedda utgifter (ram)10 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Oförutsedda utgifter

Utbetalning från anslaget ska ske enligt beslut som regeringen fattar i särskild ordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.160Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:2 Oförutsedda utgifter
ap.2300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Peter Norman
Mikael Nordmark
Kopia till

Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/BA ST
Finansdepartementet/I1
Finansdepartementet/I2
Finansdepartementet/EIT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket