Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2010-12-16
UF2010/75649/UD/USTYR
(delvis)
Strålsäkerhetsmyndigheten
17116 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa, ap. 10 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:1 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 07, bet. 2010/11:UU2, rskr. 2010/11:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten16 000
ap.10Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa (ram)16 000

Villkor för anslag 2:1

ap.10 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa

Medlen avser samarbete inom reaktorsäkerhets- och icke spridningsområdet, inom strålskydds- och beredskapsområdet samt hantering av radioaktivt avfall i Ukraina. Medlen avser också samarbete inom strålskydds- och beredskapsområdet och icke spridningsområdet i Georgien samt inom icke spridningsområdet och strålskydd i Moldavien. 

Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas för samarbete med Georgien och Moldavien.

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas för förvaltningskostnader. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.1003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.107 0006 2007002013
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Gun Nilsson Taxell
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet USTYR
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet EKO
Utrikesdepartementet Presschefen
Finansdepartementet BA
Miljödepartementet Mk
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret