Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2010-12-22
UF2010/77132/UD
/FIM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 2:6 Bidrag till standardiseringen
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Bidrag till standardiseringen för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:6

Bidrag till standardiseringen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 512
ap.1Bidrag till standardiseringen (ram)31 512

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Bidrag till standardiseringen

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition, utbetala medlen till Sveriges standardiseringsråd med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2011.

Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges standardiseringsråds verksamhet för budgetåret 2011.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:6 Bidrag till standardiseringen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, IH
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Miljödepartementet, MH
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, KLS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, KO
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges Standardiseringsråd
SIS-Swedish Standards Institute
Svenska Elektriska Kommissionen
ITS-Informationstekniska Standardiseringen
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB