Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2010-12-22
U2010/7658/SAM/SV
U2010/7773/SV
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen, anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning och anslaget 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:116).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 274 817
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)3 274 421
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)396

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Bidraget ska betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen samt om medel för rådets egna förvaltningskostnader. Vidare beslutar Folkbildningsrådet om medel för utvecklings- och försöksverksamhet inom folkhögskolor och studieförbund.

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Bidrag ska, mot rekvisition, utbetalas till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.

14:2

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet37 555
ap.2Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning (ram)37 019
ap.3Bidrag till Stockholms universitet för förvaltningskostnader vid Tolk- och översättarinstitutet (ram)536

Villkor för anslag 14:2

ap.2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till folkhögskoleförlagd teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning enligt förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet. Utbildningarna ska planeras av Tolk- och översättarinstitutet i samråd med berörda handikapporganisationer.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter på högst 2 700 000 kronor för institutets administration samt för utvärdering och utveckling av teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning.

Anslagsposten får också belastas med utgifter på högst 500 000 kronor för rekryteringsfrämjande åtgärder.

ap.3 Bidrag till Stockholms universitet för förvaltningskostnader vid Tolk- och översättarinstitutet

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av folkhögskoleförlagd teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning enligt förordningen om Tolk- och översättarinstitutet.

14:3

Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet15 782
ap.1Bidrag till kontakttolkutbildning (ram)15 782

Villkor för anslag 14:3

ap.1 Bidrag till kontakttolkutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter på högst 1 250 000 kronor för Tolk- och översättarinstitutets förvaltningskostnader, utvecklingsinsatser och rekryteringsfrämjande insatser.

Statsbidraget ska utbetalas till folkhögskolor och studieförbund efter särskilt beslut av Tolk- och översättarinstitutet.

Av tilldelade medel ska 4 105 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslutet den 2 juni 2005, nr II:3 (U2005/1577/SV) om ett uppdrag till Stockholms universitet angående kontakttolkutbildning med undantag av att högst 300 000 kronor får användas för rekryteringsåtgärder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.30Inget0
14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning
ap.20Inget0
ap.30Inget0
14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2545
2011-02-2545
2011-03-2545
2011-04-2545
2011-05-2545
2011-06-2545
2011-07-2545
2011-08-2545
2011-09-2545
2011-10-2545
2011-11-2545
2011-12-2541
Summa536
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
14:2 ap.3Bidrag till Stockholms universitet för förvaltningskostnader vid Tolk- och översättarinstitutet
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Karin Edholm
Likalydande till

Stockholms universitet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Stockholms universitetet, Tolk-och översättarinstitutet
Folkbildningsförbundet
Folkbildningsrådet
Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève
Handikappförbundens samarbetsorgan
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting