Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2010-12-22
UF2010/77132/UD
/FIM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet15 417
ap.2Avgifter till internationella handelsorganisationer (ram)15 417
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet0
ap.1Avgifter till internationella organisationer (ram)0

Villkor för anslag 2:5

ap.2 Avgifter till internationella handelsorganisationer

Anslagsposten får användas främst för avgifter och bidrag till följande internationella handelsorganisationer. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition via Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

-Världshandelsorganisationen (WTO)

-Internationella rådet för samarbete på tullområdet (WCO)

-Internationella Tulltariffbyrån (I.C.T.B.)

-Internationella Byrån för Utställningar i Paris (BIE)

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
ap.10Inget0
ap.2463Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, IH
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kommerskollegium
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret