Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2010-12-22
N2010/7969/ITP
N2010/8200/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 2:4 Informationsteknik:Telekommunikation m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 22, bet. 2010/11:TU:1, rskr. 2010/11:138) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:4

Informationsteknik: Telekommunikation m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet14 000
ap.4Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition (ram)14 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet4 010
ap.3Informationsteknik - RKs disposition (ram)4 010

Villkor för anslag 2:4

ap.3 Informationsteknik - RKs disposition

Anslagsposten får användas för insatser som bidrar till att förverkliga målen för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar samhällsomfattande tjänster inom området elektronisk kommunikation, liksom uppföljningar och utvärderingar av politiken.

ap.4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får efter regeringens beslut användas för insatser, dock ej konsultarvoden, som bidrar till att förverkliga målen för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar samhällsomfattande tjänster inom området elektronisk kommunikation, liksom uppföljningar och utvärderingar av politiken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
ap.302 0000
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
ap.2ram
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Nils Hertzberg
Kopia till

Riksdagen, Trafikutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringens förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Näringsdepartementet /KLS