Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2010-12-22
S2010/9174/SK (delvis)
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Arenavägen 63
121 77 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för handikappolitisk samordnings verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:SoU1, utg.omr. 09, bet. 2010/11, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Myndigheten för handikappolitisk samordning och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Handisams ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål och återrapporteringskrav

Årerrapportering

1. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV, den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Handisam ska göra en sammanställning av den kunskap som finns om effektiva metoder att arbeta med attitydförändringar inom arbetsmarknadsområdet. Utifrån sammanställningens resultat ska Handisam sedan ta fram och sprida information på lämpligt sätt. Uppdraget ska bedrivas i samverkan med relevanta myndigheter och efter samråd med arbetsmarknadens parter och berörda handikapporganisationer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2012. För uppdragets genomförande får Handisam använda 1 000 000 kronor. Medlen utbetalas, efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet, från Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet, anslagspost 6 Försöksverksamheter m.m.. Medel som inte använts inom ramen för uppdraget ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2012. 

2. Handisam ska i samråd med Sveriges kommuner och landsting ta fram ett förslag på ett frivilligt uppföljningssystem riktat till kommuner och landsting baserat på de funktionshinderpolitiska målen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2012.

3. Handisam ska göra en kartläggning och analys över vilka åtgärder myndigheterna har vidtagit för att anställa personer med funktionsnedsättning. Syftet är att tillvarata de erfarenheter som finns och för att sprida goda exempel. Handisam ska även lämna förslag på insatser som kan göras för att sprida resultatet av denna kartläggning och analys. Handisam bör samråda med Arbetsgivarverket. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2011.

4. Handisam ska inom ramen för sitt planerings- och uppföljningsarbete vidareutveckla metoder för det interna arbetet. Detta för att öka möjligheten för personer som på grund av sin ålder eller sin funktionsnedsättning har särskilt svårt att ta del av information och att föra sin egen talan. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för handikappolitisk samordning20 358
ap.1Handisam (ram)20 358

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för handikappolitisk samordning
ap.16113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 100
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för handikappolitisk samordnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-251 697
2011-02-251 697
2011-03-251 697
2011-04-251 697
2011-05-251 697
2011-06-251 697
2011-07-251 697
2011-08-251 697
2011-09-251 697
2011-10-251 697
2011-11-251 697
2011-12-251 691
Summa20 358
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för handikappolitisk samordnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Handisam

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor  för bidragsfinansierad verksamhet

Handisam får ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för verksamhet inom ramen för myndighetens uppgifter enligt instruktion. Inkomsten disponeras av myndigheten. Handisam ska redovisa för vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till.

På regeringens vägnar
Maria Larsson
Malin Ekman Aldén
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliet Fi/ESA
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Banverket
Boverket
Försäkringskassan
Konsumentverket
Luftfartsstyrelsen
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Statens Folkhälsoinstitut
Statens kulturråd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Riksantikvarieämbetet
Vägverket