Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
18

2010-12-22
A2010/3010/ARM
A2010/3304/ADM (delvis)
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
112 79 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 14, bet. bet.2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medel för regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska senast den 2 maj 2012 rapportera en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationernas redovisningar för skyddsombudsverksamheten 2011 som lämnats till verket för erhållna bidrag. Av redovisningen ska framgå hur bidraget fördelas på regional skyddsombudsverksamhet, utbildning av regionala skyddsombud samt deltagande i standardiseringsverksamhet, bidragens fördelning på olika branscher eller motsvarande liksom en översiktlig bedömning av effekterna av insatserna. En översiktlig beskrivning av utbildningens innehåll ska göras. En översiktlig redovisning ska också göras av mottagarnas egna bidrag och insatser inom de områden där bidrag lämnas till regional skyddsombudsverksamhet.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 19 januari 2011

- 23 februari 2011

- 5 maj 2011

- 1 augusti 2011

- 28 oktober 2011.

3

Uppdrag

Satsning på en framtida arbetsmiljöpolitik

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) för insatserna inom nedanstående områden. 

1. En beskrivning ska ges över hur informations- och kunskapsspridningsverksamheten har utvecklats till innehåll och form för att i högre grad utgöra ett konkret och användbart stöd för utvecklingen på arbetsplatserna och för att komplettera tillsynsverksamheten. Särskilda redovisningar ska göras för informationsinsatser med syfte att i ökad utsträckning nå de mindre företagen och för satsningar när det gäller forskning och kunskapssammanställning.

2. En beskrivning ska ges över hur informationen till utländska företag och arbetstagare om vilka arbets- och anställningsvillkor som gäller vid utstationering till Sverige har förbättrats.

3. En beskrivning ska göras av hur marknadskontrollen har bedrivits inom verket för att skapa ett enhetligt och effektivt agerande. Vidare ska anges hur många nya marknadskontrollärenden som har hanterats under året, hur dessa har initierats samt vilka produktgrupper de avser. Även gjorda ingripanden som lett till att tillverkare och leverantörer upphört med försäljning eller återkallat produkter, vilket även inkluderar ändring eller ombyggnad av produkter som redan levererats eller tagits i drift, ska redovisas.

4. En beskrivning ska göras av hur prioriteringen mellan olika standardiseringsprojekt görs, utfallet av prioriteringen under året samt vilka produktgrupper som har berörts.  

Pilotprojekt

Under perioden 2010–2012 görs en satsning på 8 miljoner kronor per år för att i ett pilotprojekt utveckla och prova s.k. screening (en genomgång av samtliga arbetsställen inom en bransch genom besök) som metod inom Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet. Arbetsmiljöverket har i samråd med arbetsmarknadens parter valt den grafiska branschen. Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) avseende hur pilotprojektet fortskrider. Dessutom ska myndigheten senast den 15 februari 2011 lämna en plan för hur utvärderingen av screeningsprojektet är tänkt att genomföras.

Indikatorer för arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket ska senast den 2 maj 2012 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa och analysera statistisk data avseende följande arbetsmiljöindikatorer:

- Antal dödsolyckor i arbetet

- Antal anmälda arbetsolyckor

- Antal anmälda arbetssjukdomar

- Andel av sjukfrånvaron som uppges bero på arbetsorsakade besvär

- Anställda och ohälsa, upplevda besvär

- Krav och kontroll i arbetslivet. Andel som inte kan koppla bort tankarna från arbetet när de är lediga och som har lågt handlingsutrymme.

 Samtliga indikatorer ska redovisas efter kön.

Coacher över tröskeln

Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska inom ramen för den satsning som pågår med coacher i form av upphandlade kompletterande aktörer i samråd genomföra ett försök med coacher över tröskeln i syfte att stödja både arbetsgivare och arbetstagare under en begränsad tid. Särskild uppmärksamhet ska ges till utformningen av den psykosociala arbetsmiljön och de särskilda individuella behov som kan behöva mötas för att underlätta introduktionen på arbetsplatsen. Försöket ska utformas för att också bidra till kunskapsuppbyggnad på arbetsplatsen. Deltagande arbetsgivare ska erbjudas att ingå i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och visst kunskapsstöd. Arbetsförmedlingen ska svara för det praktiska genomförandet och Arbetsmiljöverket bidra i de delar där myndighetens expertkunskap inom arbetsmiljöområdet kan ha strategisk betydelse. Arbetsmiljöverket ska medverka vid kravspecifikationer för att säkerställa att de kompletterande aktörer som upphandlas för verksamheten har relevant kompetens inom arbetsmiljöområdet.

Försöket ska genomföras under perioden 2011–2013 och planeras för att under 2012 nå cirka 1 300 årsplatser. Försöket ska också planeras på sådant sätt att det är möjligt att följa upp och utvärdera resultatet. Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska senast den 30 mars 2011 i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa försökets närmare utformning och plan för genomförande. Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska vidare i samband med årsredovisningen för 2011 lämna en gemensam lägesrapport om försöket.

Bättre service

Arbetsmiljöverket ska senast den 15 oktober 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka initiativ som myndigheten har tagit för att vidareutveckla och förbättra service som t.ex. information, vägledning och interaktiva tjänster riktade till blivande respektive befintliga företagare.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket591 037
ap.1Förvaltningskostnader (ram)489 450
ap.2Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram)101 587

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 100 087 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna för stöd till parternas deltagande i standardiseringsverksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.114 6583 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.3ram
ap.6ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.218 40018 39102012
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)55 422
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2540 788
2011-02-2540 788
2011-03-2540 788
2011-04-2540 788
2011-05-2540 788
2011-06-2540 788
2011-07-2540 788
2011-08-2540 788
2011-09-2540 788
2011-10-2540 788
2011-11-2540 788
2011-12-2540 782
Summa489 450
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet1 407013 50013 50001 407
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamhetens storlek bestäms av Arbetsmiljöverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arbetsmiljöverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av verket.

På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Socialdepartementet/SF
Näringsdepartementet/MK
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Föreningen Svenskt Näringsliv
Svenska Hamnarbetareförbundet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Arbetsgivarverket