Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2010-12-22
M2010/4913/A (delvis)
Lantmäteriet
801 82 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:10
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:10 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet40 000
ap.3Klimatanpassning - Höjddatabas (ram)40 000
Disponeras av Statens geotekniska institut35 000
ap.2Klimatanpassning - Skredförutsättningar i Göta Älvdalen (ram)35 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län25 000
ap.4Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala (ram)25 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap15 000
ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)15 000
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut2 000
ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)2 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten används för översvämningskarteringar och konsekvensbedömningar av översvämningar samt för fortsatta ras- och skredkarteringar på andra ställen än Göta Älvdalen.

ap.2 Klimatanpassning - Skredförutsättningar i Göta Älvdalen

För att kunna möta kommande klimatförändringar och hantera ökade flöden genom Göta älv krävs förbättrad kunskap om stabilitetsförhållandena längs hela Göta älv. Anslagsposten används för att förbättra och ta fram skredanalyser och stabilitetskarteringar längs Göta älv.

Av anslaget får högst 400 000 kronor användas för informationsinsatser om projektet.

ap.3 Klimatanpassning - Höjddatabas

Med den ökade riskbild som ett förändrat klimat innebär kan inte existerande höjddatabas anses vara tillfyllest för att utgöra ett fullgott planeringsunderlag. Anslagsposten används för att ta fram en ny nationell markmodell med tätare och noggrannare höjddata än dagens.

Av anslaget får högst 800 000 kronor användas för informationsinsatser om projektet.

ap.4 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala

Länsstyrelsen har en central roll i arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Anslagsposten används för att stödja länsstyrelserna i samordningen av det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Länsstyrelsen i Uppsala län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser. 

ap.5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Anslagsposten används för utökat stöd för informationstjänster mot länsstyrelser och kommuner i det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:10 Klimatanpassning
ap.10Inget0
ap.21 050Inget0
ap.31 200Inget0
ap.4750Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:10 Klimatanpassning
ap.340 00040 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2540 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.3Klimatanpassning - Höjddatabas
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2525 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.4Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2515 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2535 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.2Klimatanpassning - Skredförutsättningar i Göta Älvdalen
Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Erik Arnberg
Likalydande till

Länsstyrelsen i Uppsala län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens geotekniska institut
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket