Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
10

2010-12-22
Jo2010/3690 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 1:3, 1:21 och 1:22
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3, anslaget 1:21 och anslaget 1:22 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 23, bet. 2010/11:MJU2, rskr. 2010/11:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Internationellt skogssamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet975
ap.2Internationellt skogssamarbete (ram)975

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Internationellt skogssamarbete

Anslaget får användas för att täcka avgifter och bidrag för internationellt skogssamarbete. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

1:21

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 710
ap.6Övriga åtgärder inom Matlandet (ram)4 710

Villkor för anslag 1:21

ap.6 Övriga åtgärder inom Matlandet

  1. Av anslaget ska 3 000 000 kronor utbetalas till ett nationellt resurscentrum för småskalig livmedelsförädling.
  2. Anslaget får användas till utvärdering av verksamheter som finansieras under anslaget.
  3. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:22

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet42 516
ap.2Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (ram)42 516

Villkor för anslag 1:22

ap.2 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

Anslaget får huvudsakligen användas till att finansiera kostnader för medlemskap i internationella organisationer inom departementets ansvarsområde. Anslaget får även användas för kostnader för EU:s regionala rådgivande nämnder inom fiskeripolitiken, nordiskt samarbete samt bilateralt forskarutbyte med länder i Central- och Östeuropa, utvecklings- och Newly Industrialised Countries-länder. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:3 Internationellt skogssamarbete
ap.229Inget0
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.60Inget0
1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
ap.21 275Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Agneta Rongione
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret