Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2010-12-22
S2010/9174/SK
(delvis)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Box 3539
10369 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Riksdagen har beslutat om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/2011:SoU1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för åren 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. 

19 januari,

23 februari, 

5 maj,

1 augusti,

28 oktober 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Ramanslag)

Disponeras av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd18 696
ap.1Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (ram)18 696

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
ap.15613 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-251 558
2011-02-251 558
2011-03-251 558
2011-04-251 558
2011-05-251 558
2011-06-251 558
2011-07-251 558
2011-08-251 558
2011-09-251 558
2011-10-251 558
2011-11-251 558
2011-12-251 558
Summa18 696
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Lena Hellberg
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting