Utrikesdepartementet


Protokoll
I:12
vid regeringssammanträde
2010-12-16
UF2010/75652/UD/PLAN
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 05, bet. 2010/11:UU1, rskr. 2010/11:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet23 787
ap.2Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (ram)23 787

Villkor för anslag 1:7

ap.2 Stockholms internationella fredsforskningsinstitut

1. Anslaget får användas för vetenskaplig forskning i konfliktfrågor samt frågor rörande internationellt samarbete för fred och säkerhet, i syfte att bidra till förståelsen för förutsättningarna för fredliga lösningar av konflikter och för en stabil fred.

2. Medel utbetalas av Kammarkollegiet till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.

3. I SIPRI:s årsredovisning ska framgå hur kostnaderna (personalkostnader, lokalkostnader och övriga kostnader) fördelas på funktioner som ledning och administration, bibliotek, redaktion samt större forskningsprojekt. Årsredovisningen ska även redovisa projektanslag från andra finansiärer. Beloppet för motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret ska anges.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
ap.1ram
Utdrag till

Statsrådsberedningen Internrevision
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-EKO
Finansdepartementet-BA
Förvaltningsavdelningen-RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Kammarkollegiet