Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2010-12-22
UF2010/77132/UD
/FIM (delvis)
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg. omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:133) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Kommerskollegium och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kommerskollegiums uppgifter anges i förordningen (2009:894) med instruktion för Kommerskollegium. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

1.1 Särskilda uppgifter gällande EU:s inre marknad

Återrapportering  

Kommerskollegium ska vid två tillfällen, senast den 15 juni 2011 och i årsredovisningen, lämna en redovisning innehållande jämförande uppgifter från de senaste två åren, enligt följande:

1. En analys av anmälningar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, såväl svenska som utländska, och de reaktioner som dessa har föranlett. Analysen ska innefatta åtgärder kollegiet vidtagit för att avvärja handelshinder i enskilda fall samt en analys av för EU:s inre marknad intressanta aspekter i flödet av anmälningar och reaktioner.

2. Anmälda problem och vidtagna åtgärder inom ramen för Solvit och övrig handelshindersverksamhet på EU:s inre marknad, fördelade på de fyra friheterna, länder och typer av hinder.  

3. En sammanfattande redogörelse av tillämpningen av förordning (EG) nr  764/2008 om ömsesidigt erkännande och informationsinsatser som kollegiet genomfört gällande förordningen.  

4. En sammanfattande bedömning av tjänstedirektivets (2006/123/EG) tillämpning - inklusive statistik - hos myndigheterna och tjänsteleverantörerna vad avser anmälan av krav, myndighetssamarbete och elektroniska förfaranden genom kontaktpunkten.

5. En sammanfattande redogörelse av punkterna 1 – 4 ovan ska göras i årsredovisningen, med angivande av viktigare tendenser avseende den fria rörligheten inom EU. Redogörelsen ska också innehålla en beskrivning av informationsinsatser om den inre marknaden som kollegiet genomfört under året och vilken samverkan med andra aktörer som skett inom ramen för detta arbete.  

1.2 Tjänstedirektivet

Kommerskollegium ska, som ansvarig myndighet för tjänstedirektivet, tillsammans med berörda myndigheter, säkerställa att kontaktpunkten för tjänster fungerar i enlighet med direktivets krav.

Återrapportering 

Redovisa hur målet har beaktats inom myndighetens verksamhetsområde samt kontaktpunktens insatser och resultat.

1.3 Den externa dimensionen

Vid arbete med analyser och utredningar gällande EU:s inre marknad ska Kommerskollegium också beakta aspekter som rör EU:s handelsrelationer med tredje land.

Återrapportering 

Kommerskollegium ska redovisa hur målet har beaktats i myndighetens verksamhet.

1.4 Tullbelopp och tullsuspensionsärenden

Återrapportering 

Kommerskollegium ska redovisa antalet ärenden och en uppskattning av inbesparade tullbelopp för under året handlagda tullsuspensionsärenden.

1.5 Samarbete med myndigheter och organisationer

Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med myndigheter och organisationer med uppgift att stödja regelförenkling och lösa handelshinder nationellt, regionalt och lokalt tas till vara.

1.6 Information om service till företagare

Återrapportering 

Kommerskollegium ska senast den 15 oktober 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka initiativ som myndigheten tagit för att vidareutveckla och förbättra service som t.ex. information, vägledning och interaktiva tjänster riktade till blivande respektive befintliga företagare.

1.7 Politik för global utveckling

Återrapportering

Kommerskollegium ska senast den 1 december 2011 redovisa hur myndigheten inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, har bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.   

1.8 Utgiftsprognoser

Kommerskollegium ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

3

Uppdrag

3.1 Informationsinsatser om EU:s inre marknad

Under året ska Kommerskollegium fortsätta arbetet med informationsinsatser om EU:s inre marknad och dess regelverk. Kommerskollegium ska genomföra särskilda informationsinsatser riktade till myndigheter och näringsliv i syfte att nå en fullt ut fungerande tillämpning av förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande samt direktiv 2006/123/EG (tjänstedirektivet). Kommerskollegium ska, som ett led i och utvärdering av, arbetet med informationsinsatser utföra opinionsundersökningar om företags och enskildas kunskaper och kännedom om den inre marknaden. Inom ramen för uppdraget ska samverkan ske med andra relevanta aktörer som arbetar med handelsfrämjande och information om EU:s inre marknad.

3.2 Utveckla kontaktpunkterna för varor och tjänster

Kommerskollegium ska fortsätta arbetet med att utveckla kontaktpunkterna för varor och tjänster.

3.3 Regelinventering för tjänstedirektivet

I arbetet med att inventera svenska regler i förhållande till tjänstedirektivet ska Kommerskollegium sprida kunskap och bistå med information till kommuner och länsstyrelser. I uppdraget ingår också att ta fram ett verktyg för att underlätta kommunernas och länsstyrelsernas regelinventering.

3.4 Utvecklingen av EU:s inre marknad

Kommerskollegium ska bistå Regeringskansliet med analyser och underlag gällande utvecklingen av EU:s framtida inre marknad med fokus på svenska företags perspektiv. Inom ramen för detta arbete ska kollegiet särskilt bevaka utvecklingen av den så kallade Inremarknadsakten eller ”Single Market Act” (SMA).

3.5 Handelsstatistik

Kommerskollegium ska kvartalsvis tillhandahålla Regeringskansliet handelsstatistik avseende Sveriges handel med varor och tjänster på EU:s inre marknad uppdelat på handel i Norden (inkl. EES), Östersjöregionen och hela EU. 

3.6 Ekonomiska krisens påverkan på handeln

Givet den fortsatt osäkra globala ekonomiska utvecklingen ska Kommerskollegium bevaka och analysera effekterna av krisen på EU:s inre marknad och den internationella handeln.

3.7 Handel och klimat

Kommerskollegium ska analysera och ta fram underlag avseende handel och klimat och bistå Regeringskansliet i arbetet med denna fråga. 

3.8 Råvaror och energi

Kommerskollegium ska under året ta fram analyser och underlag samt bistå Regeringskansliet i arbetet med frågor kopplade till sambandet mellan handel och tillgången på råvaror respektive energi i nära samarbete med andra myndigheter och övriga berörda. 

3.9 Handelsrelaterat utvecklingssamarbete

Kommerskollegium ska under året genomföra en översyn av Open Trade Gate Sweden i nära samarbete med andra myndigheter i syfte att utvärdera verksamheten och komma med förslag till Regeringskansliet om framtida inriktning och vidareutveckling av Open Trade Gate Sweden.

Kommerskollegium ska fortsätta bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete i syfte att förbättra Sveriges förmåga att möta efterfrågan på specifika biståndsinsatser och därmed stärka den svenska profilen på detta område inom ramen för myndighetens tjänsteexport och i enlighet med regeringens styrinstrument samt genom överenskommelse mellan myndigheten och Sida. Kommerskollegium ska inkomma med förslag till Regeringskansliet hur denna roll och samarbetet med andra myndigheter kan utvecklas ytterligare.

3.10 Europaparlamentet

Kommerskollegium ska bistå Utrikesdepartementet i kontakterna med Europaparlamentet, givet den stärkta roll Europaparlamentet ges genom Lissabonfördraget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium79 920
ap.1Kommerskollegium (ram)79 920

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Av anslagsposten avser 9 000 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. För Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster ska Kommerskollegium lämna bidrag med högst 5 750 000 kronor till Tillväxtverket och med högst 250 000 kronor till Konsumentverket för dess havda kostnader efter rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 3983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-256 660
2011-02-256 660
2011-03-256 660
2011-04-256 660
2011-05-256 660
2011-06-256 660
2011-07-256 660
2011-08-256 660
2011-09-256 660
2011-10-256 660
2011-11-256 660
2011-12-256 660
Summa79 920
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Ola Brohman
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, EC
Utrikesdepartementet, UP
Utrikesdepartementet, IH
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SF
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, RT
Näringsdepartementet, KLS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, KO
RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Tillväxtverket
Konsumentverket
Samtliga samverkansorgan
Exportrådet