Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
12

2010-12-22
A2010/2902/A
A2010/3304/ADM
(delvis)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
10074 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

För Svenska ESF-rådet gäller följande återrapporteringskrav:   

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober 2011 redovisa utgiftsprognoser avseende 2011–2015. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

2. Svenska ESF-rådet ska den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober 2011 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2011–2015 under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013, fördelat på anslagsposterna 3 och 4 samt på respektive programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell offentlig medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013, anslagspost 3, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering och övrig offentlig medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013 per år under 2011–2015. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 19 januari och den 5 maj.

- Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 som har varit föremål för återkrav samt utbetalade belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 3 och 4. 

- Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2011–2015 under det inom utgiftsområde 13 upptagna anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare.

3. Svenska ESF-rådet ska senast den 23 februari, den 1 augusti och den 28 oktober 2011 redovisa utvecklingen i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning med avseende på de fysiska och finansiella indikatorer som anges i det operativa programmet.

3

Uppdrag

Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket ska senast den 28 oktober 2011 i en gemensam rapport redovisa hur myndigheterna samverkar avseende arbetet med strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt resultatet av denna samverkan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige102 893
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)102 893

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning avseende programperioden 2007–2013, mål 3 och Equal avseende programperioden 2000–2006 samt Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare avseende programperioden 2007–2013.    

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 346 000
ap.3Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)1 043 000
ap.4Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)303 000

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för uppgifter enligt artikel 62.1 b) i Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 får sammanlagt för programperioden 2007–2013 uppgå till högst 7 000 000 kronor.  

3. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6413, Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013.

ap.4 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

Från anslagsposten ska utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av programområde 1 Kompetensförsörjning i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Budgetår 2008

22:1

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0
ap.3Mål 2, Södra och Öarna (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.4Mål 2, Västra (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0
ap.5Mål 2, Norra (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0
ap.6Mål 1, Region Södra skogslänen (ram)0
ap.7Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0
ap.8Mål 1, Region Norra Norrland (ram)0
ap.9Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland (ram)0
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige0
ap.10Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet (ram)0
ap.11Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet (ram)0

Villkor för anslag 22:1

ap.3 Mål 2, Södra och Öarna

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Södra och Öarna.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 06 Mål 2: Region Södra och Öarna.

ap.4 Mål 2, Västra

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Västra.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 05 Mål 2: Region Västra.

ap.5 Mål 2, Norra

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2, Norra.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 04 Mål 2: Region Norra.

ap.6 Mål 1, Region Södra skogslänen

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Södra skogslänen.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 03 Mål 1: Region Södra skogslänen.

ap.7 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen

Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av den statliga medfinanseringen av åtgärd 2.1 Kompetensutveckling för sysselsatta och åtgärd 2.4 Lokalt projektstöd i mål 1.

ap.8 Mål 1, Region Norra Norrland

1. Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Norra Norrland.

2. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 02 Mål 1: Region Norra Norrland.

ap.9 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Norra Norrland

Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av den statliga medfinansieringen av åtgärd 3.1 Kompetensutveckling för anställda och åtgärd 3.4 Lokal utveckling i mål 1.

ap.10 Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet

Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 3 och Equal.

ap.11 Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet

Anslagsposten får användas för eventuella slutjusteringar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.13 0873 %0
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.3104 300131 0000
ap.430 30033 0000
22:1 (2008) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
ap.3 (2008)02 0000
ap.4 (2008)02 0000
ap.5 (2008)02 0000
ap.6 (2008)03 0000
ap.7 (2008)02 0000
ap.8 (2008)03 0000
ap.9 (2008)02 0000
ap.10 (2008)032 0000
ap.11 (2008)02 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.32 883 0001 518 5031 364 4972015
ap.4867 000456 657410 3432015
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)14 100
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-258 574
2011-02-258 574
2011-03-258 574
2011-04-258 574
2011-05-258 574
2011-06-258 574
2011-07-258 574
2011-08-258 574
2011-09-258 574
2011-10-258 574
2011-11-258 574
2011-12-258 579
Summa102 893
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Inger Wijkström
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/SMS
Näringsdepartementet/RT
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IU
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Tillväxtverket
Arbetsförmedlingen