Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:32

2010-12-22
U2010/7682/SAM/F
U2010/7791/F
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet, Box 1035
101 38 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Centrala etikprövningsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala etikprövningsnämndens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Centrala etikprövningsnämnden och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Etikprövningsverksamhet 

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa för de fem senaste åren

– antal inkomna och avgjorda ärenden och genomsnittlig handläggningstid.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Vidare ska Centrala etikprövningsnämnden redovisa

– nämndens kostnader,

– genomsnittlig handläggningskostnad per ansökan, och

– antal sammanträden inom nämnden.

Verksamhet i expertgruppen för oredlighet i forskning

Centrala etikprövningsmyndigheten ska redovisa

– antal inkomna ärenden och antal yttranden,

– handläggningstid per ärende, och 

– antal sammanträden inom expertgruppen för oredlighet.

Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa 

– tillsynens omfattning och inriktning och hur tillsynsarbetet har bedrivits,

– antalet tillsynsärenden och antalet ärenden som har initierats av nämnden, och

– en sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder. 

Prognoser

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2011–2015 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 19 januari 2011,

– den 23 februari 2011,

– den 5 maj 2011,

– den 1 augusti 2011, och

– den 28 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:10

Centrala etikprövningsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala etikprövningsnämnden9 018
ap.1Centrala etikprövningsnämnden (ram)4 972
ap.2Oredlighet i forskning (ram)4 046

Villkor för anslag 3:10

ap.2 Oredlighet i forskning

Medlen under anslagsposten ska finansiera den verksamhet som expertgruppen för oredlighet i forskning ansvarar för.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:10 Centrala etikprövningsnämnden
ap.11503 %0
ap.21213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)880
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala etikprövningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25751
2011-02-25751
2011-03-25751
2011-04-25751
2011-05-25751
2011-06-25751
2011-07-25751
2011-08-25751
2011-09-25751
2011-10-25751
2011-11-25751
2011-12-25757
Summa9 018
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala etikprövningsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:10 ap.1Centrala etikprövningsnämnden
3:10 ap.2Oredlighet i forskning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet