Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2010-12-22
IJ2009/2315/JÄM
IJ2010/112/JÄM
IJ2010/147/JÄM m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:1 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 13, bet. 2010/11:AU1, rskr. 2010/11:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet183 489
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)183 489
Disponeras av Ungdomsstyrelsen31 000
ap.9Jämställdhetsprojekt (ram)7 000
ap.11Särsk jämställdhetsåtg - del till US (ram)24 000
Disponeras av Socialstyrelsen20 000
ap.8Särsk jämställdhetsåtg - del till SOS (ram)20 000
Disponeras av Rikspolisstyrelsen0
ap.7Särsk jämställdhetsåtg - del till RPS (ram)0
Disponeras av Åklagarmyndigheten0
ap.14Särsk jämställdhetsåtg - del till Åklagarmyndigheten (ram)0
Disponeras av Kriminalvården0
ap.17Särsk jämställdhetsåtg - del till Kriminalvården (ram)0
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut0
ap.21Särsk jämställdhetsåtg - del till Folkhälsoinstitutet (ram)0
Disponeras av Svenska institutet2 000
ap.24Särsk jämställdhetsåtg - del till Svenska institutet (ram)2 000
Disponeras av Brottsförebyggande rådet750
ap.3Särsk jämställdhetsåtg - del till Brå (ram)750
Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering3 000
ap.5Särsk jämställdhetsåtg - del till SBU (ram)3 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet0
ap.1Uppdrag (ram)0

Villkor för anslag 3:1

ap.3 Särsk jämställdhetsåtg - del till Brå

Från anslagsposten får användas

- 750 000 kronor enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 7 maj 2009 (IJ2009/964/JÄM) om uppdrag att följa upp genomförandet av regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2012. 

ap.5 Särsk jämställdhetsåtg - del till SBU

Från anslagsposten får användas

- 3 000 000 kronor för att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. Därvid ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas enligt uppdrag i SBU:s regleringsbrev. 

ap.8 Särsk jämställdhetsåtg - del till SOS

Från anslagsposten får användas

- 8 000 000 kronor årligen för fortsatt utveckling av socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Uppdraget löper under 2011-2013. Delredovisningar ska ske den 1 februari 2012 och 2013. Uppdraget ska slutredovisas den 1 februari 2014 enligt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011,

  - 2 000 000 kronor årligen till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i en nära relation. Uppdraget löper under 2011-2013. Användningen av medlen ska redovisas årligen den 30 juni. En slutredovisning ska ske senast den 30 juni 2014 enligt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011,

- 10 000 000 kronor för att fördela medel enligt förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området,till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor. 10 000 000 kronor har anvisats för statsbidraget under 2012-2013. Användningen av medlen ska redovisas årligen i samband med att ordinarie statsbidrag redovisas. En slutredovisning ska ske senast den 30 juni 2014 enligt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011.

ap.9 Jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

ap.11 Särsk jämställdhetsåtg - del till US

Från anslagsposten får användas

- 5 000 000 kronor för att genomföra utbildningsinsatser i syfte att förebygga att ungdomar blir utsatta för sexuell exploatering via Internet och andra interaktiva medier enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2011,

- 4 000 000 kronor för att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2011,

- 4 000 000 kronor för att fortsätta genomföra utbildningsinsatser, sprida information samt vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter i syfte att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2011,

- 4 000 000 kronor för att stödja organisationers arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna organisationen, enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2011. Av medlen får högst 10 procent användas för myndighetens administrativa kostnader,

- 7 000 000 kronor för att utlysa och fördela medel till ideella organisationer som vill arbeta med engagemangsguider enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2011. Av medlen får högst 10 procent användas för myndighetens administrativa kostnader.

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer, enligt regeringens beslut. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheterna. Vidare bör utbetalningarna av medlen ske i förväg och i nära anslutning till den slutliga användningen. 

Kammarkollegiet får efter rekvisition utbetala högst

- 26 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för fortsatt stöd till programmet Hållbar Jämställdhet i enlighet med regeringens beslut den 11 november 2010 (IJ2010/941/JÄM). Beslutet omfattar stöd under tre år. För 2012 har anvisats 30 000 000 kronor och för 2013 ytterligare 24 000 000 kronor. Medlen avseende 2011 ska rekvireras senast den 31 januari 2011. De medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014, 

- 1 200 000 kronor till sekretariatet för Östersjöstaternas råd för finansiering av tjänsten som "Senior Advisor" för Aktionsgruppen mot människohandel under 2011, i enlighet med regeringsbeslut den 16 december 2010 (UDF2010/69748/EC). Medlen ska rekvireras senast den 31 januari 2011 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2012, 

- 4 500 000 kronor till Kompetensrådet för utveckling i staten i enlighet med regeringsbeslut den 4 november 2010 (IJ2010/1873/JÄM) för att genomföra en kompetenssatsning i statsförvaltningen i syfte att motverka sexköp m.m. Kompetenssatsningen ska genomföras under tre år 2011-2013. För 2012 har anvisats 3 000 000 kronor och för 2013 har anvisats 2 500 000 kronor. Medlen avseende 2011 ska rekvireras senast den 1 februari 2011. De medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2014, 

- 1 800 000 kronor till Statistiska centralbyrån (SCB) i enlighet med regeringsbeslut den 16 december 2010 (IJ2010/2217/JÄM) för fortsatt utveckling av tillgängligheten till jämställdhetsstatistiken m.m. Av de beviljade medlen avser 800 000 kronor utvecklingskostnader och 1 000 000 kronor driftkostnader. Medlen ska rekvireras senast den 30 april 2011. De medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2012, 

- 80 000 kronor till Statistiska centralbyrån (SCB) enligt regeringsbeslut den 9 december 2010 (IJ2010/2124/JÄM) för fortsatt uppföljning av indikatorer för jämställdhetsintegrering. SCB ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2011. Medlen ska rekvireras senast den 31 januari 2011 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2011, 

- 500 000 kronor till Skatteverket för fortsatt uppdrag att föra statistik över antalet barnäktenskap som begärs registrerade i folkbokföringen, antalet ärenden som rör fullmaktsäktenskap samt viss annan statistik avseende äktenskap som kan ha ingåtts under tvång eller inte av fri vilja enligt regeringsbeslut den 1 juli 2010 (IJ2010/1155/UF). Uppdraget utvidgas till att även omfatta perioden 1 januari - 31 augusti 2011, enligt uppdrag i Skatteverkets regleringsbrev för 2011. Skatteverket ska senast den 28 februari 2011 lämna en delrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). En slutrapport om uppdragets genomförande ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2011. Medlen ska rekvireras senast den 1 mars 2011 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2011,

- 10 000 000 kronor årligen till länsstyrelserna för deras uppdrag att stödja samordningen i länen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2011. Uppdraget löper under 2011-2014. Uppdragets genomförande och kostnader ska redovisas i en delrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2012. Medlen avseende 2011 ska rekvireras senast den 30 oktober 2011 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 december 2012. Fördelningen mellan de olika länsstyrelserna framgår av bilaga 2,

- 30 000 000 kronor årligen till länsstyrelserna för uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med riktlinjer i regeringsbeslut IJ2007/2460/JÄM och bilaga 2 till regleringsbrev för budgetåret 2009 samt i regleringsbrev för budgetår 2011. Uppdraget löper under 2011-2014. Uppdragets genomförande och kostnader ska redovisas i en delrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2012. Medlen avseende 2011 ska rekvireras senast den 30 oktober 2011 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 december 2012. Fördelningen mellan de olika länsstyrelserna framgår av bilaga 3,

- 1 000 000 kronor årligen till Länsstyrelsen i Östergötlands län för att sprida och implementera metodstödet "Det handlar om kärlek - ett projekt om barns och ungdomars rättigheter" och webbplatsen "Dina rättigheter" i enlighet med riktlinjer i regleringsbrevet avseende länsstyrelserna för 2011. Uppdraget löper under 2011-2012. Medlen avseende 2011 ska rekvireras senast den 30 oktober 2011 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 december 2012. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) lämna en delredovisning av de rekvirerade medlens användning den 15 december 2011 samt en slutredovisning den 31 mars 2013, 

- 6 500 000 kronor årligen till Länsstyrelsen i Stockholms län för nationell samordning av det arbete som bedrivs av myndigheter mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, för stärkt samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer på området, samt operativt metodstöd och kompetensutvecklingsinsatser. Länsstyrelsen ska även arbeta med tryggt återvändande och rehabilitering för personer som har utsatts för människohandel för sexuella ändamål, samt fördela medel till utvecklingsprojekt som bedrivs av myndigheter eller frivilligorganisationer enligt uppdrag i regleringsbrev för 2011. Uppdraget löper under 2011-2014. Medlen avseende 2011 ska rekvireras senast den 30 oktober 2011 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 december 2012.

ap.24 Särsk jämställdhetsåtg - del till Svenska institutet

Från anslagsposten får användas

- 2 000 000 kronor för att genomföra besöksprogram för utländska nyckelaktörer som vill studera Sveriges arbete med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Inom ramen för uppdraget kan vissa informationsinsatser i utlandet också genomföras. Arbetet ska primärt inriktas på länder i Europa enligt uppdrag i Svenska institutets regleringsbrev för 2011. 

Villkor för samtliga myndigheter angående utgiftsprognoser

Samtliga myndigheter ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande  till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari 

23 februari

5 maj

1 augusti 

28 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.104000
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.704 6000
ap.8011 3000
ap.90Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.140Inget0
ap.1701400
ap.210Inget0
ap.2403000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.27ram
ap.28ram
ap.29ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.12720 000240 000480 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Henry Nyberg
Kopia till

Riksdagen Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Finansdepartementet/SMS
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Brottsförebyggande rådet
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
länsstyrelserna
Svenska institutet
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens folkhälsoinstitut
Kompetensrådet för utveckling i staten
Ungdomsstyrelsen
Sveriges kommuner och landsting
Östersjöstaternas råds sekretariat
Riksförbundet för sexuellt likaberättigade

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:1, 2010-12-22

Diarienummerförteckning

IJ2009/2315/JÄM
IJ2010/112/JÄM
IJ2010/147/JÄM
IJ2010/1936/JÄM
IJ2010/2190/IU(delvis)
IJ2010/2268/JÄM