Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2010-12-16
UF2010/75649/UD/USTYR
(delvis)
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 07, bet. 2010/11:UU2, rskr. 2010/11:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen200 000
ap.12Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande (ram)200 000

Villkor för anslag 1:1

ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Rikspolisstyrelsen ska i samband med Polisens årsredovisning redovisa deltagandet i och utbildning inför freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser. 

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Rikspolisstyrelsen ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Medel ska användas för nedanstående verksamhet planerad för 2011, med indikativa belopp i miljoner kronor.

Verksamhet

FörkortningIndikativa belopp, mnkr
Afrika
 

 
FN:s insats i DR Kongo MONUSCO9,6
EU:s insats i DR Kongo EUPOL1,6
FN:s insats i Liberia UNMIL22,4
FN:s insats i Sudan UNMIS 20,8
FN:s insats i Darfur, Sudan UNAMID 3,2
Asien
 

 
EU:s insats i Afghanistan EUPOL24,0
PRT Mazar-e-Sharif i Afghanistan
 
4,8
OSSE:s insats i Kirgizistan
 
3,2
Europa
 

OSSE:s insats i Montenegro
 
1,6
OSSE:s insats i Moldavien
 
1,6
OSSE:s insats i Serbien
 
4,8
EU:s rättsstatsinsats i Kosovo EULEX52,0
EU:s insats i Bosnien-Hercegovina EUPM6,4
EU:s gränsstödsinsats i Moldavien/UkrainaEUBAM3,2
EU:s observatörsinsats i GeorgienEUMM 8,0
Mellanöstern
 

 
EU:s polisinsats i de palestinska områdena EUPOL COPPS9,6
EU:s rättsstatsinsats i Irak EUJUST LEX3,2
Latinamerika
 

 
FN:s insats i GuatemalaCICIG3,2
FN:s stabiliseringsinsats i HaitiMINUSTAH4,8
ÖVRIGT
 

 
Polisutbildning, språkutbildning, policy och metodutveckling (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPOC) och internationell samverkan
 
12,0
Totalt
 
200,0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Maria Åkerlund De Francisco
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevision
Justitiedepartementet PO
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet AME
Utrikesdepartementet ASO
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet SP
Utrikesdepartementet UP
Utrikesdepartementet USTYR
Utrikesdepartementet PIK
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EKO
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Finansdepartementet BA
riksdagen utrikesutskottet
Kriminalvården
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen