Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2010-12-16
UF2010/75649/UD/USTYR
(delvis)
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 20 Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 07, bet. 2010/11:UU2, rskr. 2010/11:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården26 000
ap.20Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården (ram)26 000

Villkor för anslag 1:1

ap.20 Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Europeiska unionen (EU), för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från
anslagsposten anges i regleringsbrevet för Kriminalvården (se
regleringsbrev inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet).


Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Kriminalvården ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Medel ska användas för nedanstående verksamhet planerad för 2011 med indikativa belopp i miljoner kronor.

VerksamhetFörkortningIndikativa belopp mnkr
FN:s insats i DR KongoMONUSCO3,1
FN:s insats i LiberiaUNMIL3,1
FN:s insats i SudanUNMIS4,6
EU:s rättsstatsinsats i KosovoEULEX7,7
EU:s polisinsats i de palestinska områdenaEUPOL COPPS1,0
FN:s stabiliseringsinsats i HaitiMINUSTAH4,6
Utbildning, policy- och metodutveckling (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPriPOC) och internationell samverkan
 
1,9
Totalt
 
26,0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.2003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Maria Åkerlund De Francisco
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevision
Justitiedepartementet Krim
Utrikesdepartementet AF
Utrikesdepartementet AME
Utrikesdepartementet EU
Utrikesdepartementet MENA
Utrikesdepartementet SP
Utrikesdepartementet UP
Utrikesdepartementet USTYR
Utrikesdepartementet PIK
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EKO
Finansdepartementet BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
riksdagen utrikesutskottet
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen