Utrikesdepartementet


Protokoll
I:8
vid regeringssammanträde
2010-12-16
UF2010/75652/UD/PLAN
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska Institutet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 05, bet. 2010/11:UU1, rskr. 2010/11:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet13 325
ap.2Utrikespolitiska Institutet (ram)13 325

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Utrikespolitiska Institutet

1. Anslaget får användas för att främja intresset för internationella frågor samt öka kunskapen om detta ämne genom forskning och information till allmänheten.

2. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.

3. I årsredovisningen ska det framgå hur kostnaderna (personalkostnader, lokalkostnader och övriga kostnader) fördelas på institutets huvudfunktioner som t.ex. ledning och administration, bibliotek, redaktion samt större forskningsprojekt. Årsredovisningen ska även redovisa projektanslag från andra finansiärer. Beloppet för motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret ska anges.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
ap.1ram
Utdrag till

Utrikespolitiska institutet
Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet SP, Utrikesdepartementet PLAN, Utrikesdepartementet PIK, Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet EKO
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret