Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2010-12-22
M2010/4913/A
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:8 Stockholms internationella miljöinstitut
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Stockholms internationella miljöinstitut för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:8

Stockholms internationella miljöinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet11 928
ap.1Stockholms internationella miljöinstitut (ram)11 928

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Stockholms internationella miljöinstitut

Anslaget används för statens stöd till Stockholms internationella miljöinstitut.  

Medlen ska efter rekvisition utbetalas till Stockholms internationella miljöinstitut med högst en fjärdedel per kvartal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:8 Stockholms internationella miljöinstitut
ap.13583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Gunnar Caperius
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet, enheten för utvecklingspolitik
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Stockholm Environment Institute