Utrikesdepartementet


Protokoll
I:9
vid regeringssammanträde
2010-12-16
UF2010/75652/UD/PLAN
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 05, bet. 2010/11:UU1, rskr. 2010/11:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen3 800
ap.2Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (ram)3 800
Disponeras av Försvarsmakten79 386
ap.1Försvarsmakten (ram)79 386
Disponeras av Folke Bernadotteakademin9 498
ap.6Fredsfrämjande - del till FBA (ram)9 498
Disponeras av Kammarkollegiet30 160
ap.3Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser (ram)30 160
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet15 000
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)15 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmakten

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal - observatörer och andra experter - till förfogande för freds- och säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU), Nato/PFF samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet. (Insatser med väpnad trupp finansieras över utgiftsområde 6.)

Eventuella återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrev för Försvarsmakten inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på insatser och verksamhet planerade för budgetåret 2011, enligt indikativa belopp i miljoner kronor.

Insatser

Förkortning

Indikativt belopp mnkr

Afrika

FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo

MONUSCO

11,6

EU:s insats i Demokratiska republiken Kongo SSR

EUSEC

4,0

FN:s insats i Sudan

UNMIS

15,4

EU:s träningsinsats i Somalia

EUTM

1,7

Asien

FN:s insats i Afghanistan

UNAMA

4,0

FN:s militära observatörsgrupp i Indien-Pakistan

UNMOGIP

9,5

Övervakningsinsatsen i Korea

NNSC

13,3

FN:s övervakningsinsats i Nepal

UNMIN

0,6

Mellanöstern

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Palestina

UNTSO

11,0

 Europa


 

 

EU:s insats i Bosnien-Hercegovina

 ALTHEA

2,9

Övrigt

Gemensamma insatskostnader, missionsförberedande utbildning såsom språkutbildning


2,0

Reserv


3,4

Totalt


79,4


Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser ska fattas i varje enskilt fall. 

ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal - observatörer och andra experter - till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Eventuella återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrevet för Rikspolisstyrelsen inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på verksamhet planerad för budgetåret 2011, enligt indikativa belopp i miljoner kronor.

Verksamhet

Indikativa

belopp mnkr

EU:s rådssekretariat

1,6

OSSE:s sekretariat

2,2

Totalt

3,8


ap.3 Freds- och säkerhetsfrämjande - Särskilda insatser

Anslagsposten får användas till att främja följande områden; fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt Nato/PFF.

Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingå överenskommelser om bidragets inriktning och därtill relaterade projekt. 

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser

För villkor för anslagsposten 4, se anlagsposten 3 stycke ett till fyra.

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

OSSE:s verksamhet

Anslagsposten avser personalstöd till OSSE:s verksamhet, såväl i fält som i sekretariatet och institutionerna.

Säkerhetssektorreformer (SSR)

Akademin ska verka för ett samlat nationellt förhållningssätt rörande säkerhetssektorreformer. Verksamheten ska utgå från ett brett angreppssätt, omfattande tidiga stadier av en fredsprocess, operativt inriktad konflikthantering samt mer utvecklingsinriktade insatser för att konsolidera de framsteg som uppnåtts i ett postkonfliktsamhälle. Arbetet ska samordnas genom den nationella styr- respektive kontaktgruppen samt genom samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer.

Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR)

Akademin ska genomföra specialiserade utbildningar, bidra till kunskapsuppbyggnad och metodutveckling samt stärka den internationella förmågan inom området. Det nära samarbetet med FN ska värnas och samarbetet med EU stärkas.

The International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum)

Akademin ska samordna och utveckla det internationella samarbetet inom Challenges Forum.

Internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer

Akademin ska vara sammanhållande för prioriterade internationella forskararbetsgrupper inom verksamhetsområdet. Detta arbete ska bidra till kunskapsuppbyggnad och -utbyte samt ge mervärde för akademins egen verksamhet i policyhänseende.

 

Uppdrag

Belopp i tkr
Personalstöd till OSSE:s verksamhet 5 248
Säkerhetssektorreformer (SSR)650
Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter500
The international Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum)1 800
Internationella forskararbetsgrupper för fredbevarande operationer1 300
Totalt9 498

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.12 4073 %0
ap.2893 %0
ap.31 482Inget0
ap.403 %0
ap.61573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Utdrag till

Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli, Statsrådsberedningen Internrevision
Justitiedepartementet PO
Utrikesdepartementet RS, Utrikesdepartementet PLAN, Utrikesdepartementet SP, Utrikesdepartementet EKO
Försvarsdepartementet SI, Försvarsdepartementet MIL, Försvarsdepartementet EPS
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Folke Bernadotteakademin
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket