Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:22

2010-12-22
M2010/4913/A (slutligt)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer ska ha en träffsäkerhet på minst 80 procent.

Återrapportering

Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm ska redovisas. Åtgärder ska föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet.

Mål 2

SMHI:s väderprognoser ska ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Återrapportering

Prognosernas träffsäkerhet ska redovisas.

Mål 3

Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion ska kunna användas i prognosverksamheten.

Återrapportering

SMHI ska redovisa hur stor del av uppmätta data som har kommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.

Övrig återrapportering  

1. SMHI ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att myndighetens information kan vidareutnyttjas.  

2. SMHI ska redovisa hur medel som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön har använts. Redovisningen ska ske till Naturvårdsverket senast den 20 februari 2011 och ska avse de senaste tre åren.

3. SMHI ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari

23 februari 

5 maj

1 augusti 

28 oktober 

3

Uppdrag

1. SMHI ska vara Tsunami Warning Focal Point i Sverige enligt Mellanstatliga oceanografiska kommissionen. Institutet ska samordna sitt arbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2. Med utgångspunkt i förslagen i den till regeringen lämnade uppdragsredovisningen (dnr N2010/3959/FIN) angående stärkt myndighetssamverkan på fjärranslysområdet ska SMHI utarbeta ett förslag hur samarbetet ska organiseras och finansieras mellan berörda myndigheter. Uppdraget avser operativ användning av fjärranalysdata för miljö, klimat och säkerhet, främst det europeiska samarbetsprogrammet GMES (Global Monitoring för Environment and Security), men även andra internationella initativ på området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 mars 2011.

3. SMHI ska samordna arbetet kring kortlivade klimatpåverkande ämnen. Nationella aktörer ska ska involveras i detta arbete. Dessutom ska ett arbete med förbättrade utsläppsinventeringar vad gäller sot och organiskt kol initieras i samråd med berörda myndigheter. SMHI ska redovisa insatserna till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 mars 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut206 666
ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering (ram)206 666
ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.16 2003 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2517 222
2011-02-2517 222
2011-03-2517 222
2011-04-2517 222
2011-05-2517 222
2011-06-2517 222
2011-07-2517 222
2011-08-2517 222
2011-09-2517 222
2011-10-2517 222
2011-11-2517 222
2011-12-2517 224
Summa206 666
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering
1:9 ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Affärsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet20 552-8 000215 000215 000012 552
Uppdragsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet-478022 00022 0000-478
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet

- Inkomsterna disponeras av SMHI. Avgifternas storlek bestäms av SMHI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SMHI:s verksamhet ska finansieras med avgifter i den utsträckning som kostnaderna inte täcks med anslag till myndighetsuppgifter (anslag 1:9  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut).

- SMHI ska vidare belasta affärsverksamheten med en avgift för utnyttjandet av data och produkter från infrastrukturen, enligt ECOMET:s, EUMETSAT:s och ECMWF:s regelverk. Syftet är att uppnå konkurrensneutralitet. För utnyttjandet av andra länders data och produkter betalas avgifter till varje land via ECOMET. EUMETSAT fakturerar affärsverksamheten för utnyttjandet av organisationens produkter. När det gäller ECMWF:s och svenska data och produkter, ska beräknad kostnad för utnyttjad infrastruktur redovisas i årsredovisningen och återföras till ap. 1 för drift och utveckling av infrastrukturen. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För tjänsteexport medges SMHI undantag från 4 § andra stycket avgiftsförordningen. De sammanlagda intäkterna från SMHI:s tjänsteexport får motsvara högst 10 procent av de totala kostnaderna för institutets verksamhet.

SMHI medges undantag från 10 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten enligt vilken anslag ska avräknas löpande på utgiftsmässig grund. SMHI får avräkna anslaget när anslagsmedlen månatligen tillförs räntekontot i Riksgäldskontoret. I samband med delårsrapport och upprättandet av årsredovisning avräknas dock anslagsmedlen utgiftsmässigt.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Erik Arnberg
Kopia till

Internrevision, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens energimyndighet