Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2010-12-22
U2010/7682/SAM/SV
U2010/7772/SV
Statistiska centralbyrån
Box 24300
10451 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:14 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har beslutat om anslag 1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m. (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:14

Utveckling av vuxenutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån7 149
ap.2OECD-programmet PIAAC (ram)7 149
Disponeras av Kammarkollegiet1 572
ap.3Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)1 572

Villkor för anslag 1:14

ap.2 OECD-programmet PIAAC

Anslagsposten får användas för utgifter avseende OECD-programmet PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

ap.3 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
ap.2214Allt0
ap.347Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Karin Edholm
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket