Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
31

2010-12-16
Ku2010/2028/SAM (delvis)
Konstnärsnämnden
Maria Skolgata 83
118 53 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har beslutat om Konstnärsnämndens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Konstnärsnämnden och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsfördelning

Målet är att genom olika typer av stipendier och bidrag främja möjligheten för kvalificerade konstnärer som lever eller verkar i Sverige att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och att vidareutveckla sitt konstnärsskap.

Återrapportering

Konstnärsnämnden ska redovisa måluppfyllelse fördelat på de olika bidragsformerna.

Verksamheten vid Konstnärsnämndens internationella programverksamhet för bild- och formkonstnärer Iaspis, Internationella dansprogrammet samt bidragsgivningen för internationellt utbyte inom övriga områden ska redovisas särskilt.

Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

Målet är att genom bevakning och analys fördjupa och sprida kunskapen om konstnärers sociala och ekonomiska situation samt förutsättningar för konstnärligt skapande.

Återrapportering

Konstnärsnämnden ska redovisa utfallet och resultatet av sitt arbete med bevakning och analys. Vidare ska resultaten av kunskapsspridning och rådgivningsfunktion avseende frågor som rör de generella trygghetssystemen redovisas.

Prognoser 2011–2015

Konstnärsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

19 januari

5 maj

28 oktober

Vid det sista tillfället ska utestående åtagande som gjorts för längre tid än ett år samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod redovisas.

Regionalt utfall

Konstnärsnämnden ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsring

Konstnärsnämnden ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovising

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

Resultatredovisning och budgetunderlag för bidragsfördelande aktörer

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS), Sveriges författarfond, Sveriges författarförbund, Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM), Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna en redogörelse för verksamheten 2011 senast den 1 mars 2012. Budgetunderlag för 2012 ska lämnas senast den 1 mars 2011. Budgetunderlaget ska innehålla förslag till finansiering av verksamheten 2012–2014.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Konstnärsnämnden ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Kulturella och kreativa näringar

Konstnärsnämnden ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – under 2011 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Konstnärsnämnden ska under 2011 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5:1

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden18 015
ap.1Konstnärsnämnden (ram)18 015

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet195 830
ap.2Individuell visningsersättning (ram)34 213
ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)16 757
ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)126 943
ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)9 010
ap.13Dramatikerstöd (ram)2 780
ap.14Fonogramersättning (ram)5 000
ap.5Ersättningar och bidrag till konstnärer (ram)1 127
Disponeras av Konstnärsnämnden129 927
ap.1Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer (ram)73 875
ap.4Långtidsstipendier (ram)12 975
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film (ram)34 361
ap.9Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)5 216
ap.16Statliga ålderspensionsavgifter (ram)3 500

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond, förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer samt förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Av anslagsposten avser 8 550 000 kronor bidrag till konstnärer inom bild- och formområdet. I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informationsverksamheten inom den internationella utbytesverksamheten Iaspis.

ap.2 Individuell visningsersättning

Anslagsposten ska användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS). I anslagsposten är beräknat högst 2 000 000 kronor till administrationskostnader för Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS).  

ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

Enligt riksdagens beslut (prop 2009/10:183, bet. 2009/10:KrU12, rskr. 2009/10:285) ska inkomstgarantin för konstnärer avvecklas successivt i de delar som avser nyutnämningar av garantimottagare. Frigjorda medel ska överföras till pensionsgrundande tidsbegränsade långtidsstipendier. De innehavare som tidigare utsetts till mottagare av inkomstgarantier ska behålla sin garanti.

Kammarkollegiet ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 1 mars 2011 och den 31 augusti 2011 redovisa en prognos för 2011 över beräknat utnyttjade medel under 2011. Kammarkollegiet ska även den 1 mars 2011 redovisa hur garantirummen har utnyttjats under 2010.

ap.4 Långtidsstipendier

Anslagsposten ska användas för långtidsstipendier enligt förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2011 ska antalet tioåriga långtidsstipendier vara minst 102, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas.

Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur många långtidsstipendier som ska tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.5 Ersättningar och bidrag till konstnärer

Medlen utbetalas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer samt förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader vid uruppförande av verk som tillkommit i samarbetsprojekt mellan komponister och musiker/sångare som beviljats medel av Konstnärsnämnden.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning, samt för program- och informationsverksamhet inom den internationella utbytesverksamheten. 

ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond. 

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till styrelsen för Sveriges författarfond.

ap.9 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m. 

Konstnärsnämnden ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt kulturutbyte.

I samband med den första utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.

ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

Anslagsposten ska användas enligt 15 § första stycket lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde.

Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2010.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till Sveriges författarförbund.

Av anslaget är beräknat högst 410 000 kronor till Sveriges författarförbunds administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

ap.13 Dramatikerstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter undeskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till styrelsen för Sveriges författarfond.

Av anslaget är beräknat högst 280 000 kronor till administrationskostnader för styrelsen för Sveriges författarfond.

ap.14 Fonogramersättning

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1998:1387) om fonogramersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI).

Anslagsposten beräknas användas delvis för förvaltningskostnader hos STIM och SAMI. En redogörelse av administrationskostnaderna ska lämnas i redovisningen.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 10:1

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet och förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten ska användas för stöd till produktion av kortfilm, dokumentär och animation. 

Från anslagsposten ska 800 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för bl.a. rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. 

I samband med utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att Stiftelsen ska lämna redogörelse för verksamheten 2011 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2012.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
5:1 Konstnärsnämnden
ap.15403 %0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.12 2163 %0
ap.21 0263 %0
ap.35383 %0
ap.43893 %0
ap.50Allt0
ap.61 0313 %0
ap.83 8083 %0
ap.91413 %0
ap.102703 %0
ap.13833 %0
ap.141503 %0
ap.1603 %0
10:1 Filmstöd
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.135 6165 16715 867
ap.471 6168 18145 900
ap.610 1761 8084 722
ap.92 5923441 511
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-251 501
2011-02-251 501
2011-03-251 501
2011-04-251 501
2011-05-251 501
2011-06-251 501
2011-07-251 501
2011-08-251 501
2011-09-251 501
2011-10-251 501
2011-11-251 501
2011-12-251 504
Summa18 015
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Konstnärsnämnden

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0050050000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konstnärsnämnden får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som ickestatliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå. 

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Matilda Berggren








Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksgäldskontoret
Riksarkivet
Riksantikvarieämbetet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Riksteatern
Svenska Förläggarföreningen
Sveriges författarförbund
Bildkonst upphovsrätt i Sverige
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggarföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges yrkesmusikerförbund
Sveriges författarfond
Teaterförbundet
Filmform
Sveriges kommuner och landsting

Senast uppdaterad: