Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2010-12-22
S2010/9174/SK(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 2:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 09, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:4

Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet19 579
ap.2Bidrag till NHV - del till KAMK (ram)19 579

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Bidrag till NHV - del till KAMK

Anslaget får användas för utbetalning av Sveriges årliga bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap för år 2011 efter beslut av Regeringskansliet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:4 Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
ap.2587Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Karin Sundström
Kopia till

Riksdagen socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Internrevisionen SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap