Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:41

2010-12-22
U2010/7682/SAM/IS
U2010/7800/IS
Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Svenska Unescorådet
Riksdagen har beslutat om Svenska Unescorådets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Svenska Unescorådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:950) med instruktion för Svenska Unescorådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Sverige har en sammanhållen strategi för den svenska Unescopolitiken avseende perioden 2008–2013 (U2007/973/IS). Svenska Unescorådet ska bidra till att målen i strategin uppfylls.

Återrapportering

Unescorådet ska i samverkan med berörda parter senast den 1 april 2012 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en redogörelse för hur verksamheten har bedrivits under 2011. Redogörelsen ska göras med utgångspunkt i den svenska Unescostrategin.

3

Uppdrag

Uppdrag

Svenska Unescorådet ska under 2011 verka för att utveckla och stärka Unescos arbete med press- och yttrandefrihet samt jämställdhet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:2

Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet30 886
ap.1Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer (ram)30 886

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer

Medlen under anslagsposten avser Sveriges medlemsavgift i Unesco. Vidare ska medlen finansiera avgifter som följer av Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv, Internationella centret för bevarande och restaurering av kulturföremål i Rom (ICCROM) samt avgifter och bidrag till en fond kopplad till Konventionen om det immateriella kulturarvet. Medlen ska även användas för bidrag till den internationella fonden till förmån för kulturell mångfald som är kopplad till konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Bidraget till fonden ska motsvara 1,071 procent av Sveriges medlemsavgift till Unesco.  

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet4 493
ap.2Svenska Unescorådet (ram)4 493

Villkor för anslag 4:3

ap.2 Svenska Unescorådet

Anslagsposten får belastas med utgifter för utrednings-, informations- och programverksamhet inklusive expertstöd samt bevakning och genomförande av Unescos verksamhet. Dessutom får anslagsposten belastas med utgifter för möten och resor. Bidrag från Unesco för ändamål som avser utrednings- och programverksamheten ska i förekommande fall tillföras denna anslagspost. Från anslagsposten ska även utbetalas arvoden till rådets ledamöter. Användningen av medlen under anslagsposten beslutas av Svenska Unescorådet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
4:2 Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 544Inget0
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet
ap.21351 0150
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet
ap.1ram
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Sara Sjölén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L6
Utrikesdepartementet/MU, USTYR
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Kulturdepartementet/KV, KT, MFI, IS
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet, utbildningsutskottet, kulturutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Ungdomsstyrelsen
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet