Miljödepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2010-11-04
M2010/4319/H
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Boverket
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 18, bet. 2009/10:CU1, rskr. 2009/10:159).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bostadsmarknad

Mål

Boverket ska tillhandahålla ett kvalificerat kunskapsunderlag som fungerar som stöd för regeringen, dess myndigheter och aktörerna inom området Bostadsmarknad. 

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska ta fram en kortfattad rapport om hushållens boendeekonomi vad gäller nuläge och prognos framåt i tiden. Boverket ska också ta fram en kompletterande rapport med en fördjupad analys av situationen för en särskild grupp eller utifrån en relevant frågeställning inom ramen för området Bostadsmarknad.

2. Boverket ska redovisa

- bostadsbyggandet och andra förändringar i bostadsbeståndet,

- bygg- och produktionskostnaderna och dess utveckling,

- konsekvenser av och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader.

3 Boverket ska

- stödja länsstyrelserna i deras uppdrag att ta fram regionala analyser av bostadsmarknaderna samt göra en sammanfattning av resultatet i dessa,

-stödja länsstyrelserna i deras arbete med att lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.

4. Boverket ska följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden. Särskilt bör de förändrade förutsättningarna för dessa företag beaktas med avseende på konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet. Redovisningen ska ske i anslutning till årsredovisningen.

5. Boverket ska redovisa en lägesbeskrivning av arbetet med att förvalta Informationsportalen om boende, byggande och inomhusmiljö i samråd med Konsumentverket och efter samråd med Fastighetsmäklarnämnden.

Fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål 

Den fysiska samhällsplaneringen ska användas som ett verktyg för att stödja hållbar utveckling på lokal och regional nivå. Planläggningen och plangenomförandet ska präglas av effektivitet och rättsäkerhet. Samspelet mellan olika planeringsformer och mellan den kommunala planeringen och det regionala utvecklingsarbetet ska stärkas. 

Återrapporteringskrav

Boverket ska lämna en samlad redovisning och bedömning av utvecklingen i relation till målet till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2011.

Boverket ska redovisa omfattningen av kommunernas planarbete i form av lagakraftvunna detaljplaner under de senaste fem åren. Verket ska även redovisa och bedöma hur kommunernas detaljplaner utvecklas samt kommer till användning och beaktas i efterföljande beslut, framförallt bygglovgivningen.  

Den samlade redovisningen av utvecklingen i relation till målet ska även innehålla en redovisning och bedömning av: 

 • hur det regionala perspektivet och inriktningen i de regionala utvecklingsprogrammen beaktas i kommunernas fysiska planering och hur mellankommunal samverkan främjas,
 • hur kommunernas översiktsplanering utvecklas, hålls aktuell, kommer till användning i efterföljande beslut och beaktas i det regionala tillväxtarbete,
 • hur olika nationella mål och statliga intressen samordnas i länen och vilket genomslag detta får i kommunernas översiktsplanering, detaljplanering och vid planeringen för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för den enskilda kommunen, andra kommuners och länens utveckling, 
 • hur olika energi- och klimatpolitiska mål samordnas i länen och vilket genomslag det får i den fysiska planeringen,
 • väsentliga initiativ och genomförda insatser inom ramen för planeringsstödet för vindkraft samt konstaterade förändringar i kommunernas översiktsplaner.

Boverket får underlag för återrapporteringen från länen i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, senast den 30 november 2010. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. 

Råd och stöd gällande planering och plangenomförande

Mål

Goda kunskaper om planering och plangenomförande samt om planinstrumenten ska finnas på såväl central, regional som lokal nivå. Effektiva planeringsmetoder ska finnas tillgängliga och erfarenheter av tillämpningen av lagstiftningen ska tas tillvara för att kommuniceras och spridas till berörda på lokal, regional och central nivå.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa myndighetens arbete och aktiviteter med att sprida och höja kunskapen om planering och plangenomförande i landet i enlighet med målet.

2. Boverket ska redovisa vilka fortsatta insatser som verket gjort för att inom ramen för den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen skapa bra förutsättningar för en enhetlig tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om miljökvalitetsnormer, miljöbedömningar av planer och program samt av miljökonsekvensbeskrivningar.

Uppsikt över plan- och byggnadsväsendet

Mål 

Boverkets uppsikt över planväsendet enligt plan- och bygglagen ska bidra till en effektiv, ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av lagen i syfte att medverka till en god kvalitet i planeringsprocessen och planläggningen.

Boverkets uppsikt över byggnadsväsendet ska medverka till en effektiv, ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. och Boverkets föreskrifter i syfte att uppnå en god kvalitet i byggande och förvaltning.

Återrapporteringskrav

Boverket ska lämna en samlad Tillsyns- och uppsiktsrapport med redovisning och bedömning för plan- och byggnadsväsendet till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2011.  

Rapporten ska innehålla en redovisning och bedömning av de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med deras regleringsbrev.  

Boverket ska särskilt belysa kommunernas arbete med sådana översiktsplaner som pekar ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Bland annat antal kommuner som utarbetat sådana översiktsplaner, antalet sådana översiktsplaner i form av nya heltäckande översiktsplaner respektive ändringar och tillägg till äldre översiktsplaner. Redovisningen kan också innehålla en redogörelse om samspelet mellan kommunerna och länsstyrelsen. Boverket ska även särskilt belysa kommunernas arbete med detaljplaner som innehåller planbestämmelse om upphävande av strandskydd. Bland annat antal sådana planer, antalet tomter som berörs och länsstyrelserna ingripanden.

En sammanställning av statistiska uppgifter rörande länsstyrelsernas verksamhet inom plan- och byggnadsväsendet ska även ske gällande:

 • tillsyn över plan- och byggnadsväsendet, 
 • överklaganden av kommunens beslut, 
 • resursinsatser avseende överklaganden av beslut om detaljplan och områdesbestämmelser,        
 • prövning enligt 12 kap. plan- och bygglagen av kommunens beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser, 
 • överklagande av beslut om bygglov och förhandsbesked.

Boverket får underlag för återrapporteringen från länen i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev senast den 30 november 2010. Formerna för länsstyrelsernas rapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. 

Hållbart byggande och förvaltning

Mål 

Insatser vid byggande och förvaltning ska inriktas på att ta fram, utveckla, sprida och höja kunskapen om verifierbara funktionskrav. Åtgärder inriktade på förvaltningsskedet ska utvecklas. Insatserna ska särskilt inriktas på effektiv energianvändning, god inomhusmiljö och tillgänglighet.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa resultat och erfarenheter från arbetet med att utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna. 

2. Boverket ska redovisa verkets aktiviteter med att sprida och höja kunskapen om ändrade och nya byggregler.

3. Boverket ska redovisa omfattningen av registrerade obligatoriska kontroller av ventilationssystem och radonmätning som framgår av energideklarationsregistret.

4. Boverket ska redovisa verkets insatser för en miljöanpassning av byggnader och verkets samverkan med organisationer inom bygg- och fastighetssektorn.

Marknadskontroll av byggprodukter

Mål 

En effektiv marknadskontroll som säkerställer att byggprodukter, enligt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. och enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) avseende Boverkets ansvarsområde, som gjorts tillgängliga på marknaden, uppfyller gällande krav.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa hur verket genomför marknadskontroll inom sina ansvarområden. En beskrivning ska göras av de problem som eventuellt uppkommit i verksamheten. Av redovisningen ska framgå kostnader fördelade på Boverket centralt och i fältorganisationen samt kostnader för provning av produkter.

2. Boverket ska redovisa samarbetet med andra aktörer och
myndigheter inom ansvarsområdet under året, både nationellt och internationellt.

3. Boverket ska översiktligt redovisa antalet marknadskontrollärenden och den systematiska marknadskontroll som gjorts under året och vilka eventuella åtgärder som vidtagits med anledning av felaktigheter.

Miljömålsarbete

Mål 

Boverket ska ha ett system för samordning och uppföljning av sitt miljömålsarbete som involverar berörda myndigheter och andra aktörer.

Energipolitiska åtgärder på kort sikt

Mål 

En god hushållning med energi i bebyggelsen och särskilt minskad användning av el för uppvärmning av bostäder och lokaler ska främjas. Även användningen av solvärmeteknik för uppvärmning av bostäder och lokaler ska främjas. Vidare ska insatser för planeringsberedskap i enlighet med planeringsramen för vindkraft om en årlig produktionskapacitet på 30 TWh till 2020 främjas.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska rapportera vilka aktiviteter som utförts under året i relation till målet.

2. Boverket ska redovisa väsentliga insatser vad gäller arbetet med tillämpningen av lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och övriga delar av direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Boverket ska även redovisa antalet registrerade energideklarationer. Boverket ska även fortlöpande hålla regeringen underrättad om arbetets fortskridande.

4. Boverket ska redovisa väsentliga aktiviteter som verket utfört under året för att stödja och underlätta utbyggnaden av vindkraft. 

Icke-statliga kulturlokaler

Mål 

Tillgången till ändamålsenliga icke statligt ägda och förvaltade kulturlokaler ska främjas.

Bidrag till allmänna samlingslokaler

Mål 

De allmänna samlingslokalerna ska kunna tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De ska också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter. Vidare ska de tillgodose spontana behov av lokaler för debatt och fritidssysselsättningar utanför det organiserade föreningslivet.

Utgiftsprognos

Boverket ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

2

Organisationsstyrning

Återrapporteringskrav

Boverket ska ge en lägesrapport för pågående större utvecklingsarbeten inom verkets verksamhet innefattande både uppdrag och egeninitierade projekt. Av rapporten ska framgå beräknad kostnad och utfall, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomförs med stöd av egen personal respektive upphandlas i konkurrens.

Boverket ska redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för delområden i deras verksamhet. Uppgifterna ska redovisas för 2010 och av redovisningen ska för varje delområde framgå vilken verksamhet som innefattas, verksamhetens kostnader och resursåtgång i personal samt övriga resurser.

3

Uppdrag

1. Uppdatering av de regionala och nordiska rapporterna i Bostadsfinansiering

Boverket ska uppdatera och aktualisera de statistikuppgifter och analyser som publicerades i Bostadsfinansiering, avsnitten 2 Bostadsmarknad och bostadsbyggande i ett nordiskt perspektiv och 5 Regionala skillnader i bostadssektorn (Ds 2005:39). Framtagandet av rapporten ska ske i samverkan med Statens bostadskreditnämnd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 november 2010.

2. Konkurrens på bostadsmarknaden

Boverket ska fortlöpande fördjupa kunskaperna om konkurrensförhållanden, ägarstruktur och marknadsformer på bostadsmarknaderna, särskilt hyresmarknaderna. Av särskild vikt är vad olika marknadsförhållanden innebär för konsumenterna - bostadskonsumenter i allmänhet och hyresgäster och hyresbostadssökande i synnerhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 oktober 2010.

3. Boendeinflytande

Boverket ska sammanställa och utvärdera aktuella erfarenheter och resultat av boendeinflytande i verksamheter som syftar till att utveckla ett bostadsområde. Boverket ska särskilt uppmärksamma boendeinflytandet i bostadsområden med utbrett utanförskap. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2010.

4. Mätningar och uppdatering av företagens administrativa kostnader inom regelförenklingsarbetet

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Boverket ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning. 

5. Kompetenssatsning för bättre PBL-tillämpning

Med ändring av uppdraget i 2009 års regleringsbrev ska Boverket i samråd med länsstyrelserna samordna kompetensutveckling för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen för länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Boverket ska i samråd med länsstyrelserna lämna en samlad redovisning av innehåll i och resultatet för hela satsningen under 2007-2010, till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 juni 2010.

6. Fördjupad analys av hur systemet för planering och byggande i kommuner kan främja klimatanpassning

Boverket ska utföra en fördjupad analys av hur tillämpningen av systemet för planering och byggande i kommunerna kan främja klimatanpassningen. Syftet är att utveckla praktiska metoder gällande i planeringen av områden och därvid ge exempel på hur bland annat kommunaltekniska anläggningar kan utföras för att minska negativa konsekvenser av klimatförändringar. I uppdraget ingår att redovisa förslag på hur tillämpningen ska kunna ske i olika delar av landet.  I uppdraget ingår även att sprida informationen om resultatet av uppdraget och redovisa hur Boverket spridit informationen till länsstyrelserna, kommunala samverkansorgan och de regionala självstyrelseorganen, regionplaneorgan samt kommunerna. Uppdraget ska ske efter samråd med Naturvårdsverket, SMHI, SGI, Lantmäteriet, Vägverket, Banverket samt övriga som kan vara berörda. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 december 2010.

7. Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

Regeringen har i propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) angett att samarbetet inom miljö- och kulturpolitiken ska utvecklas, särskilt för regeringens målsättning om hållbar stadsutveckling och gestaltning av den offentliga miljön. Statens konstråd har till uppgift att verka för att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. Boverket ska samverka med Statens konstråd för att vidareutveckla och stärka en helhetssyn i planeringen och gestaltningen av offentliga miljöer där arkitekturens, formens och konstens roll i gestaltningen av offentliga miljöer tydliggörs. Även Arkitekturmuseet och Riksantikvarieämbetet ska vara samverkansparter i detta uppdrag. Denna myndighetssamverkan ska på nationell nivå kunna ge praktiska goda exempel. I uppdraget ligger att etablera samarbeten mellan planerare och plangenomförare, arkitekter, antikvarier, formgivare, designer och konstnärer samt andra professioner som arbetar med utveckling och genomförande av den fysiska miljön, liksom en bred samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare och boende.

8. Sprida erfarenheter om Interreg

Boverket ska senast den 30 april 2010, till Tillväxtverket, redovisa hur myndigheten bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram. Redovisningen ska innehålla projektexempel.

9. Strategi för regionala tillväxtfrågor

Boverket ska ta fram en långsiktig intern strategi för myndighetens arbete med regionala tillväxtfrågor. Av strategin ska framförallt framgå hur Boverket avser verka för en ökad samordning mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering. Strategin ska grunda sig i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete samt på den Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättnig 2007-2013. Uppdraget ska redivisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2010. 

10. Redovisning av infrastruktur för elektroniska kommunikationer i planeringen

Boverket får i uppdrag att ta fram vägledning om hur infrastruktur för elektronisk kommunikation ska tillgodoses vid planering och prövning av bygglov enligt plan- och bygglagstiftningen. Boverket ska därvid ta fram vägledning för hur frågan kan hanteras i praktiken t.ex. vad gäller kvartersmark och allmänna platser. Uppdraget ska ske i samråd med Lantmäteriet och efter samråd med SKL. I uppdraget ingår att sprida information om resultatet av uppdraget till kommuner, länsstyrelser och andra berörda. En redovisning av uppdragets resultat, arbetsprocess och hur resultatet spridits ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 december 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:1

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket187 597
ap.1Förvaltningskostnader (ram)170 597
ap.5Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn (ram)0
ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen (ram)0
ap.7Marknadskontroll (ram)17 000
ap.10Underlag om byggnaders tekniska status (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.3Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet11 394
ap.2Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)1 894
ap.4Till kompetenssatsning (ram)9 500

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Standardiseringsarbete
I anslaget ingår 250 000 kronor avsett för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket ska använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

2. Informationsportalen
2 000 000 kronor disponeras för uppdraget — Informationsportal om boende, byggande och inomhusmiljö.

3. Enkelt avhjälpta hinder 
6 000 000 kronor disponeras för uppdraget — Uppsökande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder.

4. Bygga-bo-dialogens kompetensutvecklingsprogram — 1 500 000 kronor disponeras för uppdraget M2009/2427/H som givits i särskild ordning.

5. Informationsinsatser gällande att förebygga takras — 500 000 kronor får användas till informationsåtgärder till olika målgrupper om hur takras kan undvikas och kontrolleras, bland annat för att utarbeta checklistor med exempel på dimensionering- och utförandekontroll av befintliga byggnader. Vidare får medlen avse information till landets lantbrukare.

ap.2 Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Miljödepartementet) för åtgärder att främja internationellt arbete samt övrigt nationellt arbete för att främja kompetensutveckling inom boende, samhällsplanerings- och byggområdet.

ap.4 Till kompetenssatsning

Anslaget disponeras av Regeringskansliet (Miljödepartementet) för åtgärder gällande kompetenssatsning och informationsinsatser gällande tillämpningen av en ny plan- och bygglagstiftning.

ap.6 Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen

Anslagsposten disponeras för Bygga-bo-dialogen enligt uppdrag nr 10 i regleringsbrevet 2007.

Medel har disponerats för beslut enligt föregående års regleringsbrev under 2007-2009 om stöd till utvärdering av projektresultat samt kunskapsspridning om erfarenheter och tekniska lösningar från i dialogen genomförda projekt, samt i vissa fall för igångsättande av projekt.  

ap.7 Marknadskontroll

17 000 000 kronor ska disponeras för genomförande av marknadskontroll av byggprodukter. Av medlen får högst 3 000 000 kronor användas i Boverket för myndighetsuppgifter knutna till marknadskontroll.

2:2

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 802
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)32 802

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget får disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Bidraget får vidare användas för informationsinsatser om radon i egnahem om högst 1 500 000 kronor under 2010.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:15

Hållbara städer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket191 500
ap.1Hållbara städer - del till Boverket (ram)191 500
Disponeras av regeringen0
ap.2Hållbara städer - del till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet8 500
ap.3Hållbara städer - del till Regeringskansliets, Miljödepartementets disposition (ram)8 500

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Hållbara städer - del till Boverket

Anslagsposten disponeras av Boverket för utbetalning av bidrag till åtgärder för att främja utvecklingen av hållbara städer och innebär följande:

 • bistå Delegationen för hållbara städer med framtagande av blanketter och annat administrativt och juridiskt stöd gällande ansökningar av bidrag,
 • bistå Delegationen för hållbara städer med analys och bedömningar av ansökningar av bidrag,
 • bistå Delegationen för hållbara städer med underlagsmaterial och analyser i delegationens arbete.

Av medlen får högst 1 000 000 kronor användas i Boverket för administration och eget arbete enligt ovan med anknytning till medlen.

Med undantag från 20 a § anslagsförordningen (1996:1189) får Boverket med stöd av de till projekten tilldelade 190 500 000 kronor ingå åtaganden som medför utgifter under följande budgetår motsvarande högst 190 500 000 kronor.

Boverket får disponera anslagssparande från 2010 för att infria åtaganden om bidrag till åtgärder enligt ovan, gjorda till och med 2010.

ap.3 Hållbara städer - del till Regeringskansliets, Miljödepartementets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Miljödepartementet)för delegationen för hållbara städer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:1 Boverket
ap.15 9133 %0
ap.2573 %0
ap.303 %0
ap.40Inget0
ap.503 %0
ap.604 0000
ap.703 %0
ap.1003 %0
2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.1984Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:15 Hållbara städer
ap.10Allt0
ap.203 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.115 00015 000
2011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Boverket bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 2.2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor under 2011.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2515 592
2010-02-2515 592
2010-03-2515 592
2010-04-2515 592
2010-05-2515 592
2010-06-2515 592
2010-07-2515 592
2010-08-2515 592
2010-09-2515 592
2010-10-2515 592
2010-11-2515 842
2010-12-2515 835
Summa187 597
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader
2:1 ap.5Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn
2:1 ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen
2:1 ap.7Marknadskontroll
2:1 ap.10Underlag om byggnaders tekniska status
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Eva Gabrielsson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialdepartementet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna