Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
28

2010-12-16
Fö2010/80/ESIS (delvis)
Fö2010/2164/ESIS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 2:8
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:8 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:8

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF0
ap.1Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (ram)0
Disponeras av Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek500
ap.3Avv för S, K och S - del till utredn för avv av ITPS, GV och Nutek (AVNM) disp (ram)500
Disponeras av Kammarkollegiet44 524
ap.4Sanering och pensionsersättningar (ram)44 524
Disponeras av Regeringskansliet/Försvarsdepartementet0
ap.2Avv för S, K och S - del till Regeringskansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:8

ap.3 Avv för S, K och S - del till utredn för avv av ITPS, GV och Nutek (AVNM) disp

Anslagsposten får användas enligt tilläggsdirektiv till Utredningen om avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling (N2008:13).

ap.4 Sanering och pensionsersättningar

Medel under anslagsposten får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Anslagsposten får användas för engångspremier till SPV för såväl särskilda pensionsersättningar som pensionsersättningar.

Anslagsposten får användas för kostnader i samband med saneringsåtgärder i Rosersberg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
ap.103 %0
ap.20Allt0
ap.3163 %0
ap.41 335Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
2:8 ap.12:8 ap.4100 %
2:8 ap.22:8 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Ann-Christin Olldén
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Försvarsdepartementet/ESIS
Finansdepartementet/BA, ESA
Näringsdepartementet/KLS B
Förvaltningsavdelningen/RK ekonomi
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Avvecklingskommittén för näringsmyndigheter (N2008:13)