Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 15

2010-12-22
N2010/7821/FIN
N2010/8185/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 20010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet468 231
ap.1Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (ram)468 231

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

Utbetalas av Kammarkollegiet till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB halvårsvis i förskott mot rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Helen Andréasson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Verket för innovationssystem
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Jordbruksdepartementet/ELT
Finansdepartementet/BA
Försvarsdepartementet/MIL
Miljödepartementet/MK
Näringsdepartementet/KLS, RS och SÄ
Utbildningsdepartementet/F och UH
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB