Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2010-12-22
M2010/4903/A
M2010/4913/A (delvis)
Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:104, prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Strålsäkerhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

3

Uppdrag

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 5 oktober 2011 lämna förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Uppdraget ska utföras efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Säkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 31 maj 2011 till regeringen redovisa strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken.

Strålsäkerhet i Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att stärka strålskyddet för människa och miljö, höja reaktorsäkerheten samt utveckla den nationella och regionala beredskapen mot radiologiska olyckor i Östeuropa. SSM ska vidare bidra till att förhindra spridning av kärnvapen, kärnämne och kärnteknisk utrustning, bl.a. genom att förbättra fysiskt skydd samt bidra till att stärka säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall.

Inom ramen för ovannämnda arbete ska SSM också bistå Regeringskansliet med expertstöd vid t.ex. internationella möten och förhandlingar samt i kontakter med Europeiska kommissionen och EBRD.

Insatser av principiellt viktig natur, som beslutas av SSM, ska under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Utrikesdepartementet.

SSM ska göra en analys av effekterna av myndighetens stöd till respektive land. Återrapporteringen ska ske i myndighetens årsredovisning.

DAC-rapportering

Strålsäkerhetsmyndigheten erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att stärka strålskyddet för människa och miljö, stärka reaktorsäkerheten, stärka säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt utveckla den nationella och regionala beredskapen mot radiologiska och kärntekniska olyckor i nordvästra Ryssland.

Myndighetens arbete i Ryssland ska bidra till att förhindra spridning av kärnvapen, kärnämnen och kärnteknisk utrustning.

Inom ramen för ovannämnda arbete ska SSM också bistå Regeringskansliet med expertstöd vid t.ex. internationella möten och förhandlingar samt i kontakter med Europeiska kommissionen och Europeiska utvecklingsbanken (EBRD).

SSM ska göra en analys av effekterna av myndighetens stöd.

SSM ska också redovisa hur stödet förhåller sig till Europeiska kommissionens stödprogram för regionen och till stöd som lämnas via Nordliga dimensionens miljöpartnerskaps (NDEP) stödfond.

Återrapporteringen ska ske i myndighetens årsredovisning.

Sveriges deltagande i IAEA:s styrelse

Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara Regeringskansliet och ambassaden i Wien behjälpliga med nödvändigt underlag inför och under Sveriges deltagande i IAEA:s styrelse (Board of Governors) och vid behov delta i möten med styrelsen. Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 30 april 2011 redovisa en inventering av de frågor som kan tänkas bli aktuella under styrelsetiden som ligger under myndighetens ansvars- och expertområde, med fokus på de frågor som kommer att vara aktuella under det första året.

Stödprogram till IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten ska genomföra ett stödprogram till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Kostnaderna för programmet ska särredovisas.

Regelförenkling

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Strålsäkerhetsmyndigheten ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Tillståndsprocess för nya kärnkraftsreaktorer

Strålsäkerhetsmyndigheten har i uppdrag att senast den 1 februari 2011 redovisa hur en tillståndsprocess kan komma att se ut för de kärnkraftsreaktorer som kan komma att ersätta befintliga sådana i enlighet med regeringens avsikt att skapa förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften. Myndigheten ska därefter påbörja arbetet med att utforma föreskrifter för nya reaktorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten309 452
ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM (ram)230 452
ap.2Forskning (ram)79 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Strålsäkerhetsmyndigheten ska betala totalt 557 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

Anslaget får användas för att täcka underskotten som finns på äldreanslagen (2008) 34:1 Statens strålskyddsinstitut och (2008) 34:3 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning.

ap.2 Forskning

Anslagsposten får användas för grundläggande och tillämpad forskning samt studier och utredningar för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn.

Anslagsposten får användas till myndighetskostnader för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

Från anslagsposten ska medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsvik AB:s forskningsanläggning utbetalas. Medlen ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd under budgetåret 2011. 

Anslaget får användas för att täcka underskotten som finns på äldreanslagen (2008) 34:1 Statens strålskyddsinstitut och (2008) 34:3 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket7 450
ap.1Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV (ram)7 450
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten48 000
ap.2Int milj samarb Rys - del till SSM - annan valuta (ram)100
ap.8Int milj samarb Rys - del till Strålsäkerhetsmyndigheten (ram)47 900
Disponeras av Kammarkollegiet4 550
ap.3Int milj samarb Rys - Int milj samarb Rys-del till Kammarkollegiet (ram)4 550

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV

Anslagsposten får användas för kostnader för samarbete med Ryssland inom miljö-, havs- och kemikalieområdet med särskilt fokus på Östersjön, Barentsregionen och Arktis.

Anslagsposten får användas för kostnader för insatser som stödjer den bilaterala överenskommelsen och den rysk-svenska samarbetskommitténs gällande arbetsprogram inkl. Naturvårdsverkets eget arbete med programmet.

Anslagsposten får användas för insatser som stärker annat miljöarbete i Ryssland, utvecklar nätverk mellan berörda myndigheter och bidrar till ökat ryskt deltagande i regionalt och internationellt samarbete.

Minst 450 000 kronor ska användas för projekt som stödjer Arktiska Rådets verksamhet.

Minst 450 000 kronor ska användas för projekt som stödjer verksamhet inom Barents Euro-Arktiska Råd.

Högst 1 000 000 kronor får användas för Naturvårdsverkets administration och samordning. 

ap.2 Int milj samarb Rys - del till SSM - annan valuta

Anslagsposten ska användas för den svenska årsavgiften till det internationella samordningsorganet Contact Expert Group (CEG).

ap.3 Int milj samarb Rys - Int milj samarb Rys-del till Kammarkollegiet

Anslagsposten ska främst disponeras för Nordiska miljöfinansieringsbolagets (Nefco) stöd till miljö- och energiprojekt i Ryssland där samnordiskt agerande bör eftersträvas, samt för stöd till ökat ryskt deltagande och genomförande av aktiviteter som drivs i anslutning till Barentsrådet eller andra regionala organisationer och som syftar till miljöförbättringar i Ryssland.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.8 Int milj samarb Rys - del till Strålsäkerhetsmyndigheten

Anslagsposten ska användas till samarbete inom områdena reaktorsäkerhet, strålskydd, beredskap, icke-spridning samt kärnavfallssäkerhet i Ryssland.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 användas till administration och samordning.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Budgetår 2008

34:1

Statens strålskyddsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens strålskyddsinstitut0
ap.1Statens strålskyddsinstitut (ram)0

34:3

Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens kärnkraftinspektion0
ap.1Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.16 9143 %0
ap.22 3703 %0
34:1 (2008) Statens strålskyddsinstitut
ap.1 (2008)0Inget0
34:3 (2008) Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning
ap.1 (2008)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.290 00047 85833 7312015
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.14 8001 2631 000
ap.820 00016 0003 500
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)30 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Strålsäkerhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2525 787
2011-02-2525 787
2011-03-2525 787
2011-04-2525 787
2011-05-2525 787
2011-06-2525 787
2011-07-2525 787
2011-08-2525 787
2011-09-2525 787
2011-10-2525 787
2011-11-2525 787
2011-12-2525 795
Summa309 452
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Strålsäkerhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM
3:1 ap.2Forskning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsverksamhet-9591503 5003 350150-659
Utbildning-452201 1501 10050-382
Övrig tillståndsprövning-1 8886779 0008 800200-1 011
Summa-3 29984713 65013 250400-2 052
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Kärnteknisk verksamhet255136 11920 000254 000234 00020 00076 119
Icke kärnteknisk verksamhet2511-8 722020 10020 000100-8 622
Summa27 39720 000274 100254 00020 10067 497
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Stefan Appelgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikesdepartementet, enheten för säkerhetspolitik
Utrikesdepartementet, enheten för östeuropa och centralasien
Försvarsdepartementet, enheten för samordning av samhällets
Socialdepartementet, enheten för folkhälsa
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, forskningspolitiska enheten
Näringsdepartementet, energienheten
Näringsdepartementet, enheten för forskning, innovation och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet