Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2010-12-16
IJ2010/2190/IU (delvis)
IJ2010/2219/DISK
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 13, bet. 2010/11:AU1, rskr. 2010/11:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Diskrimineringsombudsmannen och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen92 900
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)92 900
Disponeras av Kammarkollegiet600
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)600
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.0
ap.6del till Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet0
ap.3Diskrimineringsombudsmannen - del till Regeringskansliets (Arbetsmarknadsdepartementets) disposition (ram)0
ap.4Avveckling av Integrationsverket (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Från anslagsposten finansieras Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.

Prognoser

Myndigheterna ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finanserias även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

ap.4 Avveckling av Integrationsverket

Anslagsposten ska användas för att finansiera återstående kostnader för avvecklingen av Integrationsverket.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Budgetår 2008

10:5

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsombudsmannen0
ap.2Ombud etnisk diskr - del till Jämställdhetsombudsmannen (ram)0
Disponeras av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning0
ap.4Ombud etnisk diskr - del till ombudsm mot diskr. på grund av sexuell läggning (ram)0
Disponeras av Handikappombudsmannen0
ap.1Ombud etnisk diskr - del till Handikappombudsmannen (ram)0
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.3Ombudsmannen mot etnisk diskriminering - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.5Ombud etnisk diskr - Regeringens disposition (ram)0

10:6

Jämställdhetsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering0
ap.3JämO - del till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (ram)0
Disponeras av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning0
ap.2JämO - del till Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (ram)0
Disponeras av Handikappombudsmannen0
ap.1JämO - del till Handikappombudsmannen (ram)0
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.4Jämställdhetsombudsmannen - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram)0

10:7

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) (Ramanslag)

Disponeras av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering0
ap.4Ombudsm sexläggning - del till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (ram)0
Disponeras av Jämställdhetsombudsmannen0
ap.2Ombudsm sexläggning - del till Jämställdhetsombudsmannen (ram)0
Disponeras av Handikappombudsmannen0
ap.1Ombudsm sexläggning - del till Handikappombudsmannen (ram)0
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.3Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram)0

10:8

Handikappombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering0
ap.4Handikappombudsman - del till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (ram)0
Disponeras av Jämställdhetsombudsmannen0
ap.1Handikappombudsman - del till Jämställdhetsombudsmannen (ram)0
Disponeras av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning0
ap.2Handikappombudsman - del till Ombudsmannen mot diskr på grund av sexuell läggning (ram)0
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.3Handikappombudsmannen - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.12 7873 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Allt0
10:5 (2008) Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
ap.1 (2008)0Inget0
ap.2 (2008)0Inget0
ap.3 (2008)0Inget0
ap.4 (2008)0Inget0
ap.5 (2008)0Inget0
10:6 (2008) Jämställdhetsombudsmannen
ap.1 (2008)0Inget0
ap.2 (2008)0Inget0
ap.3 (2008)0Inget0
ap.4 (2008)0Inget0
10:7 (2008) Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
ap.1 (2008)0Inget0
ap.2 (2008)0Inget0
ap.3 (2008)0Inget0
ap.4 (2008)0Inget0
10:8 (2008) Handikappombudsmannen
ap.1 (2008)0Inget0
ap.2 (2008)0Inget0
ap.3 (2008)0Inget0
ap.4 (2008)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
2:1 ap.62:1 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-257 742
2011-02-257 742
2011-03-257 742
2011-04-257 742
2011-05-257 742
2011-06-257 742
2011-07-257 742
2011-08-257 742
2011-09-257 742
2011-10-257 742
2011-11-257 742
2011-12-257 738
Summa92 900
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Andrés Zanzi








Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Nämnden mot diskriminering