Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 3

2010-12-22
N2010/7875/SÄ
N2010/8185/KLS
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:21

Kapitalinsatser i statliga bolag (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 000
ap.2Kapitalinsatser i statliga bolag (ram)1 000

Villkor för anslag 1:21

ap.2 Kapitalinsatser i statliga bolag

Medlen får användas först efter beslut av regeringen i enlighet med prop. 2010/11:1, utgiftsområde 24.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag
ap.3ram
ap.5ram
På regeringens vägnar
Peter Norman
Sofia Knapp
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Näringsdepartementet, KLS
Näringsdepartementet, RS