Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2010-10-28
U2010/6639/UH
U2010/2984/UH
U2010/3953/UH m.fl.
Se bilaga 1

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 2:53
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om och anslaget 2:53 för budgetåret 2010 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:53

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 621 768
ap.1Chalmers tekniska högskola AB (ram)1 408 719
ap.1.1Grundutbildning (ram)796 302
ap.1.2Forskning och forskarutbildning (ram)612 417
ap.2Handelshögskolan i Stockholm (ram)73 180
ap.3Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)612 532
ap.3.1Grundutbildning (ram)534 999
ap.3.2Forskning och forskarutbildning (ram)77 533
ap.4Teologiska Högskolan, Stockholm (ram)7 015
ap.5Ersta Sköndal högskola AB (ram)66 986
ap.6Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola (ram)2 458
ap.7Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (ram)10 910
ap.8Ericastiftelsen (ram)6 710
ap.11Stiftelsen Rödakorshemmet (ram)49 674
ap.12Sophiahemmet, Ideell förening (ram)39 372
ap.13Beckmans skola AB (ram)27 783
ap.14Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)312 689
ap.15Evangeliska Frikyrkan (ram)3 240
ap.9Newmaninstitutet (ram)500

Villkor för anslag 2:53

ap.1.1 Grundutbildning

Anslagsposterna 2, 4–15 disponeras av Kammarkollegiet och betalas ut i enlighet med avtal eller efter rekvisition från respektive bidragsmottagare. 

Anslagsposterna 1 och 3 disponeras av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB respektive Stiftelsen Högskolan i Jönköping varje månad utbetala en tolftedel av den totala av staten beslutade ersättningen för grundläggande högskoleutbildning och för forskning och forskarutbildning. Utbetalade medel ska under 2010 vara respektive högskola tillhanda senast den 25 januari, den 25 februari, den 25 mars, den 25 april, den 23 maj, den 25 juni, den 25 juli, den 25 augusti, den 25 september, den 24 oktober, den 25 november och den 23 december.  

För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. För bidragsmottagarna gäller att årsredovisningar ska lämnas senast den 22 februari 2011, om inte något annat har avtalats.

Redovisningen ska minst omfatta nedanstående krav samt vid behov kommenteras avseende:

1.         antal studenter,

2.         antal helårsstudenter,

3.         antal helårsprestationer,

4.         antal avlagda examina redovisat per examenskategori,

5.         efterfrågan av högskolans utbildningar och

6.         ekonomisk redovisning i form av resultaträkning och balansräkning.

För punkterna 1–4 ska uppgifter lämnas för de tre senaste kalenderåren.

Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina kan hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder för de kostnader som överstiger 0,3 procent på anslaget för grundläggande högskoleutbildning. Dessa kostnader kan efter ansökan delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som särskilt åtagande under anslaget 2:9 Stockholms universitet: Grundutbildning.

ap. 1 Chalmers tekniska högskola AB

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024. samt enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap. 1.1 Grundutbildning

Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer ska ske enligt bilaga 38.

  

Särskilt åtagande

Chalmers tekniska högskola AB tilldelas ett bidrag på 4 190 000 kronor för utrustning till sjöbefälsutbildning.

ap.1.2 Forskning och forskarutbildning

ap.2 Handelshögskolan i Stockholm

Kammarkollegiet ska till Handelshögskolan i Stockholm utbetala samtliga tillgängliga medel på anslagsposten i tolftedelar.

Handelshögskolan i Stockholm har ett avtal med staten som gäller från och med den 1 januari 2010.

ap.3.1 Grundutbildning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 samt enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap. 3.1 Grundutbildning

Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer ska ske enligt bilaga 38.

ap.3.2 Forskning och forskarutbildning

ap.4 Teologiska Högskolan, Stockholm

Kammarkollegiet ska till Teologiska Högskolan, Stockholm, utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Teologiska Högskolan, Stockholm, har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Teologiska Högskolan, Stockholm, medel för 50 helårsstudenter för utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt för 69 helårsstudenter för utbildning i teologi.

ap.5 Ersta Sköndal högskola AB

Kammarkollegiet ska till Ersta Sköndal högskola AB utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

I anslaget beräknas medel för 22 helårsstudenter i kyrkomusikalisk utbildning. Dessa medel står till Ersta Sköndal högskola AB:s förfogande förutsatt att utbildningen bedrivs och att övriga finansiärer bidrar med sina delar av utbildningens finansiering. Vidare beräknas medel för samordnad sjuksköterske- och socionomutbildning på äldreområdet för 139 helårsstudenter, för socionomutbildning 178 helårsstudenter, för magisterutbildning i socialt arbete 30 helårsstudenter samt 50 helårsstudenter i teologi.

Mål för antalet avlagda examina

Mål och återrapporteringskrav för antalet avlagda examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i bilaga 37.

ap.6 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har ingått ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen medel för utbildning i teologi för 30 helårsstudenter.

ap.7 Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Bidraget avser 84 helårsstudenter.

ap.8 Ericastiftelsen

Kammarkollegiet ska till Ericastiftelsen utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

ap.9 Newmaninstitutet

Kammarkollegiet ska från anslagsposten utbetala medel i sjättedelar till Newmaninstitutet från och med juli 2010.

ap.11 Stiftelsen Rödakorshemmet

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Rödakorshemmet utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

ap.12 Sophiahemmet, Ideell förening

Kammarkollegiet ska till Sophiahemmet, Ideell förening, utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Sophiahemmet får även använda den del av årets resursökning som avser 20 permanenta helårsstudenter till fler platser inom Magisterprogram i Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot akutsjukvård, 60hp.

ap.13 Beckmans skola AB

Kammarkollegiet ska till Beckmans skola AB utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Bidraget avser 123 helårsstudenter.

ap.14 Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

I enlighet med långsiktiga ramavtal med staten av den 1 juli 1994 har Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping rätt till ersättning från staten i fråga om kompensation för ingående mervärdesskatt.

Vid rekvisition av medel från Kammarkollegiet ska en rekvisitionsblankett liknande den som används när statliga myndigheter rekvirerar ingående mervärdesskatt från Skatteverket användas. Av årsredovisningen ska framgå hur mycket som rekvirerats från Kammarkollegiet.

ap.15 Evangeliska Frikyrkan

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska högskola utbetala medel på anslagsposten i tolftedelar.

Evangeliska Frikyrkan (tidigare Nybygget – kristen samverkan) har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldels Evangeliska Frikyrkan medel för utbildning i teologi för 40 helårsstudenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:53 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
ap.1.1010 %0
ap.1.203 %0
ap.203 %0
ap.3.1010 %0
ap.3.203 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.803 %0
ap.90Allt0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.1303 %0
ap.1478 4283 %0
ap.1503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:3, 2010-10-28

Diarienummerförteckning

U2010/6639/UH
U2010/2984/UH
U2010/3953/UH
U2006/5002/RS

Senast uppdaterad: