Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2010-12-22
Fi2010/5790 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Kammarkollegiet ska redovisa kostnaden per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon. Vidare ska kollegiet redovisa kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, kostnader för förvaltning av fonden samt kostnader för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler m.m. och övrigt.

Fonden för fukt- och mögelskador i småhus 

Kammarkollegiet ska, beträffande förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus m.m., redovisa ärendebalans och kostnaderna för ärendehantering under 2011 samt en prognos för utbetalningar och åtaganden under kommande år.

IT för miljön

Kammarkollegiet ska redovisa hur myndigheten följt de mål och rekommendationer som regeringen beslutat i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010 – 2015 (N2010/3482). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Upphandlingsstöd - mål

1. Kammarkollegiet ska underlätta upphandlingsförfarandet för upphandlande myndigheter och enheter samt mindre leverantörer. 

2. Kammarkollegiets upphandlingsstöd ska bidra till att

  • upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks,
  • förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling,
  • målen om en långsiktigt hållbar utveckling uppnås, samt
  • den innovationsfrämjande upphandlingen uppmuntras.

Upphandlingsstöd - återrapportering

Kammarkollegiet ska redovisa

  • i vilken omfattning målgrupperna har använt sig av upphandlingsstödet,
  • resultatet av det upphandlingsstödjande arbetet,
  • i vilka samarbetsformer och med vilka intressenter som myndighetens arbete har bedrivits,
  • hur myndigheten medverkat till att hela inköpsprocessen ska kunna genomföras elektroniskt och vilket standardiseringsarbete myndigheten deltagit i, samt
  • hur de mindre leverantörernas perspektiv har integrerats i myndighetens arbete.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen (avseende förvaltningsanslaget) för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, den 23 februari, den 5 maj, den 1 augusti och den 28 oktober 2011.

3

Uppdrag

1. Kammarkollegiet ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Kammarkollegiet ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet):

- Månatlig uppgift om hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, och uppgift om de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå.

- Antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegaranti-
utbetalningarna har avsett.

- Den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person och uppgift om det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

Redovisningen ska lämnas in senast den sista dagen i varje månad och avse föregående månads uppgifter, för varje län och totalt för riket. All redovisning ska vara uppdelad på konkurser respektive företagsrekonstruktioner.

2. Kammarkollegiet ska följa upp tillämpningen av det avtal om ersättning i samband med stängning