Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 14

2010-12-22
Fi2010/5790 (delvis)
Verket för innovationssystem
101 58 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:16 Finansmarknadsforskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:16

Finansmarknadsforskning (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem30 000
ap.1Finansmarknadsforskning - del till Vinnova (ram)30 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Finansmarknadsforskning - del till Vinnova

Verket för innovationssystem (Vinnova) har i uppdrag att, efter samråd med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig satsning på finansmarknadsforskning. Av medlen får högst 3 procent användas för programanknutna kostnader.

Vinnova ska, efter samråd med Vetenskapsrådet, följa upp och årligen redovisa satsningens utfall med avseende på finansierade miljöers styrning och verksamhet samt den finansierade forskningens vetenskapliga kvalitet och relevans, bl.a. med avseende på hur interaktionen mellan forskare och användare utvecklats, samt hur samverkan och samfinansieringen med branschen fungerar. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen varje år.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:16 Finansmarknadsforskning
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Peter Norman
Peter Danielsson
Kopia till

Finansutskottet
Riksbanken
Riksrevisionen
Finansdepartementet, Ba, SMS
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Riksgäldskontoret
Finansinspektionen
Ekonomistyrningsverket
Vetenskapsrådet
Finansmarknadskommittén (Fi2009:03)