Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2010-12-22
S2010/9219/HS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 13:6 (2001) och 13:9 (2005)
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:9 (2005) för budgetåret 2005, samt om anslaget 13:6 (2001) för budgetåret 2001 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. 2004/05:SoU1, rskr. 2004/05:114, prop. 2000/01:1, utg.omr. 09, bet. 2000/01:SoU1, rskr. 2000/01:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Budgetår 2005

13:9

Ersättning till talidomidskadade i vissa fall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.2Ersättn. talidomiskd - del till KAMK (ram)0

Villkor för anslag 13:9

ap.2 Ersättn. talidomiskd - del till KAMK

Anslagssparandet disponeras av Kammarkollegiet och får användas för ersättning till talidomidskadade efter beslut av regeringen. Anslagsposten tilldelas inte nya medel.

Budgetår 2001

13:6

Ersättning till steriliserade i vissa fall (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.2Ers t steriliserade - del till KAMK (ram)0

Villkor för anslag 13:6

ap.2 Ers t steriliserade - del till KAMK

Anslagssparandet disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning till steriliserade i vissa fall, efter beslut av regeringen. Personer som steriliserats mot sin vilja kan ansöka om ersättning hos regeringen efter upphörandet av Steriliseringsersättningsnämndens verksamhet. Anslagsposten tilldelas inte nya medel.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
13:6 (2001) Ersättning till steriliserade i vissa fall
ap.2 (2001)0Allt0
13:9 (2005) Ersättning till talidomidskadade i vissa fall m.m.
ap.2 (2005)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Lena Hellberg
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Justitiekanslern
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen