Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2010-12-22
N2010/7946/KLS
N2010/8185/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:22 Avgifter för vissa internationella organisationer inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:22

Avgifter till vissa internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet17 780
ap.2Avgifter till vissa internationella organisationer - Kammarkollegiet (ram)17 780

Villkor för anslag 1:22

ap.2 Avgifter till vissa internationella organisationer - Kammarkollegiet

Utbetalning av avgifter för 2011 får ske mot rekvisition till följande organisationer:

- Internationella byrån för mått och vikt (BIPM),
- Internationella organisationen för legal metrologi (OIML),
- Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO),
- Internationella bly- och zinkstudiegruppen (ILZSG),
- Internationella nickelstudiegruppen (INSG),
- Internationella kopparstudiegruppen (ICSG),
- Eureka,
- COST (Committee of Senior Officials on Scientific and Technical Research),
- Hallmarking Convention (Efta/Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme),  
- United Nations Conference on Trade and Development (Unctad)
Trust Fund on Iron Ore information samt
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

När det gäller avgiften till Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) ska 75 procent finansieras av anslag 1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer inom utgiftsområde 24 Näringsliv och 25 procent av anslag 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer
ap.21 778Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer
ap.1ram
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Roland Bjuremalm
Kopia till

Riksdagen/Näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket