Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2010-12-16
IJ2010/2190/IU (delvis)
IJ2010/2211/IU
Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 1:1 Integrationsåtgärder
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Integrationsåtgärder för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 13, bet. 2010/11:AU1, rskr. 2010/11:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:1

Integrationsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen23 905
ap.4Mentorskapsprojekt 2010-2012 (ram)5 000
ap.13Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (ram)18 905
Disponeras av Statens skolverk100 000
ap.7Sfi-bonus (ram)100 000
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet4 000
ap.2Uppföljning och utvärdering av integrationen (ram)4 000

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Uppföljning och utvärdering av integrationen

Anslagsposten får användas för uppföljning och utvärdering av integrationen på nationell, regional och lokal nivå.

ap.4 Mentorskapsprojekt 2010-2012

Anslagsposten avser stöd till yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare enligt förordningen (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap. Ungdomsstyrelsen får använda högst 500 000 kronor av medlen för handläggning, administration, utvärdering och informationsinsatser i samband med stödet.

ap.7 Sfi-bonus

Anslagsposten får användas för ersättningar enligt förordningen (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare och enligt förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare.

Av anslagna medel får högst 600 000 kronor användas för Skolverkets administrativa kostnader för sfi-bonus.

ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Anslagsposten får användas för bidrag till organisationer bildade på etnisk grund enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.202 6000
ap.40Inget0
ap.70Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.6ram
ap.8ram
ap.10ram
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/SV
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/UF
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ungdomsstyrelsen