Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2010-12-22
JU2010/9791/SIM
JU2010/465/SIM (slutlig)
JU2009/8452/SIM m.fl.
Se bilaga 1
Migrationsverket
60170 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Migrationsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2011. (prop. 2010/10:1, utg.omr. 08, bet. 2010/11:SfU2, rskr. 2010/11:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Migrationsverket ska verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Prioriterade områden för Migrationsverket 2011 är asylprövning och återvändande.  

1.1 Verksamhetsområde Asyl

Tiden från ansökan till bosättning i kommun ska uppgå till högst sex månader för asylsökande som beviljas uppehållstillstånd i första instans.

Tiden från ansökan till återvändande eller bosättning ska uppgå till högst tolv månader i minst sjuttio procent av de ärenden i vilka asylsökande har fått avslag i första instans.

Återrapportering

Återrapporteringen av tiden från ansökan till bosättning efter bifall i första instans ska göras uppdelad asylsökande i anläggningsboende respektive eget boende vid utflyttningstillfället.

Migrationsverket ska redovisa vistelsetiden för asylsökande uppdelat på de olika momenten i asylprocessen och vilken myndighet eller domstol som varit ansvarig för respektive moment. Redovisningen ska inkludera en bedömning av kostnaderna för mottagandet för de olika momenten.

Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten säkerställer att identitetsuppgifter finns tillgängliga så tidigt som möjligt för att underlätta de olika moment som genomförs i asylprocessen samt vilka effekter som uppnåtts av vidtagna åtgärder.

1.1.1 Verksamhetsgren Prövning av ansökan

Beslut om uppehållstillstånd eller avvisning eller utvisning ska fattas senast inom fem månader från det att ansökan kommit in. Beslut som rör ensamkommande barn eller Dublinärenden, dvs. där sakprövning ska ske i annat land enligt Dublinförordningen, ska fattas senast inom tre månader från det att ansökan kommit in.

Återrapportering

Migrationsverket ska särskilt redovisa hur myndigheten säkerställer att barns egna asylskäl utreds, bedöms och redovisas i besluten.

1.1.2 Verksamhetsgren Prövning av hinder mot verkställighet

Om Migrationsverket meddelar beslut om inhibition enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) ska beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom en månad. I beslut i fråga  om ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen ska Migrationsverket ha beredskap att fatta beslut om ny prövning. Detta ska ske utan dröjsmål och i syfte att eventuell verkställighet inte fördröjs i det fall nu prövning inte beviljats. Beslut ska fattas inom en månad från det att utlänningen åberopat nya omständigheter. Om Migrationsverket beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen ska beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom tre månader.

Återrapportering

Migrationsverket ska särskilt redovisa

 • hur myndigheten uppmärksammar när en prövning enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen ska göras och
 • hur de nya bestämmelserna i 12 kap. 19 § och 19 a § utlänningslagen som infördes den 1 januari 2010 med anledning av Skyddsgrundsdirektivet har påverkat verkställigheterna av lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut.

1.1.3 Mottagande, bosättning, återvändande m.m.

Mottagande av asylsökande m.m.

Asylsökande ska erbjudas att genomgå en introduktion. Introduktionen ska innehålla information om möjligheterna till arbete, tillgängliga praktikplatser samt boende och samhällsinformation. Därutöver ska Migrationsverket verka för att fler asylsökande erbjuds praktikplatser.

Personer som ansöker om uppehållstillstånd enligt 4 kap. 1 eller 2 §§ utlänningslagen från och med den 1 juli 2010 ska få sin yrkes- och utbildningsnivå samt övrig relevant information kartlagd. Den svenskundervisning som erbjuds ska utformas på ett sådant sätt att en eventuell senare sfi-undervisning underlättas.

Migrationsverket ska säkerställa att inga felaktiga utbetalningar av ersättningar till den asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. förekommer och arbeta för att motverka bidragsbrott.

Återrapportering

Migrationsverket ska särskilt redovisa

 • andelen asylsökande som har deltagit i en introduktion samt introduktionens omfattning och innehåll,
 • antalet asylsökande som har praktiserat eller deltagit i annan organiserad sysselsättning samt
 • arbetet med kartläggning av de asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund samt av annan relevant information.

Bosättning

Migrationsverket ska anvisa plats för bosättning i en kommun snarast möjligt efter att det framkommit att den nyanlände har behov av plats och senast inom fyra veckor från beslut om uppehållstillstånd. Bosättningsprocessen bör uppgå till högst åtta veckor.

I bosättningsarbetet ska Migrationsverket ta hänsyn till personens förutsättningar för en ändamålsenlig etablering. Migrationsverket ska skyndsamt överlämna relevant underlag till kommunen.

Återrapportering

Migrationsverket ska särskilt redovisa

 • antalet personer som Migrationsverket har bosatt och
 • tider från uppehållstillstånd till anvisning respektive bosättning för personer som beviljas uppehållstillstånd och vistas på anläggningsboende fördelat på personer bosatta av Migrationsverket respektive Arbetsförmedlingen samt totalt.

Återvändande

Tiden mellan lagakraftvunnet avvisnings- och utvisningsbeslut och utresa ska minska väsentligt i förhållande till verksamhetsåret 2010.    

Återrapportering

Migrationsverket ska särskilt redovisa

 • en bedömning av effekterna av användningen av de särskilda medel som tilldelats för återvändandeverksamheten och
 • samarbetet med andra berörda myndigheter för att effektivisera verksamheten med återvändande.

1.2 Verksamhetsområde Arbete, besök och bosättning

1.2.1 Verksamhetsgren Prövning av ansökan om arbete, besök och bosättning

Arbetsmarknadsärenden

I ärenden som rör arbetstagare från länder utanför EU/EES och Schweiz ska tiden från ansökan till beslut göras så kort som möjligt med hänsyn till arbetsgivarens samt sökandens behov.

I övriga arbetsmarknadsärenden, dvs. avseende egna företagare, gästforskare, personer som deltar i internationellt utbyte samt anhöriga till personer inom dessa kategorier och anhöriga till arbetstagare från länder utanför EU/EES och Schweiz, ska beslut fattas senast tre månader från ansökan.

Migrationsverket ska motverka förekomsten av skenanställningar och missbruk av reglerna.

Återrapportering avseende ärenden som rör arbetstagare från länder utanför EU/EES och Schweiz

Migrationsverket ska särskilt redovisa

 • hur myndigheten har beaktat arbetsgivares behov och arbetat för att upprätthålla en dialog med arbetsgivarna,
 • på vilket sätt myndigheten arbetar systematiskt för att upptäcka missbruk och skenanställningar samt
 • en analys av utvecklingen i ärendekategorin bl.a. omfattande yrken, medborgarskap och tillståndstider.

Bosättningsärenden

Beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige ska fattas senast inom åtta månader från ansökningsdatum.

Studerandeärenden

I ärenden som rör studerande ska tiden från ansökan till beslut göras så kort som möjligt med hänsyn till sökandens behov. Beslut ska fattas senast inom tre månader.

1.3 Verksamhetsområde Svenskt medborgarskap

1.3.1 Verksamhetsgren Prövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Beslut i ärenden om svenskt medborgarskap ska fattas senast inom sex månader från det att ansökan kommit in till Migrationsverket.

1.4 Övrig återrapportering

Generella återrapporteringskrav

Verksamheten ska redovisas enligt följande indelning:

VerksamhetsområdeVerksamhetsgren
AsylPrövning av ansökan

 
Prövning av hinder mot verkställighet

 
Mottagande, bosättning, återvändande m.m.
Arbete, besök och bosättningPrövning av ansökan om arbete, besök och bosättning
Svenskt medborgarskapPrövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Redovisningen ska innehålla en bedömning av måluppfyllelse, kvalitet, effektivitet och produktivitet per verksamhetsgren. Utvecklingen av de indikatorer som används ska redovisas. För verksamhetsgrenen prövning av hinder mot verkställighet ska en samlad bild av prövningen inom samtliga verksamhetsområden redovisas. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras med hjälp av lämpliga statistiska mått. Där så inte är möjligt ska istället en beskrivning göras av förhållanden som är väsentliga för bedömningen. Vad avser verksamhetsområde Arbete, besök och bosättning ska även ärenden som efter bemyndigande från Migrationsverket beslutas av utlandsmyndigheterna inkluderas i analys respektive statistik redovisning.

Inom samtliga verksamhetsgrenar ska återrapporteringen så långt det är möjligt delas upp på medborgarskap, kön och ålder.

Omprövning av beslut och processföring

Migrationsverket ska för varje verksamhetsområde redovisa

 • hur många omprövningsbeslut som hade en handläggningstid på över en vecka och vad som var orsaken till detta,
 • antalet domar av migrationsdomstolarna som myndigheten överklagat och antalet meddelade prövningstillstånd samt kommentarer till utfallet,
 • eventuella slutsatser och åtgärder med anledning av migrationsdomstolarnas domar samt
 • de åtgärder som vidtagits med anledning av Migrationsöverdomstolens

  samt EU-domstolens och Europadomstolens vägledande domar.

Migrationsverket ska även samlat redovisa myndighetens kostnader hänförliga till instans- och processordningen.

Statistik och analys rörande utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet

Migrationsverket ska redovisa statistik över antalet utlänningsärenden som inkommit till utlandsmyndigheterna under 2010 och 2011, om möjligt uppdelad på kvinnor och män. Vidare ska myndigheten redovisa antalet genomförda DNA-tester i samband med prövning av uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige. Migrationsverket ska även efter samråd med utlandsmyndigheterna lämna en statistisk redovisning samt analys avseende utlandsmyndigheternas stöd i frågor kring asylprövning och återvändande. Redovisning ska lämnas senast den 1 februari respektive den 1 september 2011.

Migrationsverket ska efter samråd med utlandsmyndigheterna redovisa utvecklingen av väntetiderna under 2011 för inlämnande av en ansökan samt för att få en intervjutid för utredning i anknytnings-, arbetskrafts- och studerandeärenden. Därutöver ska Migrationsverket i samråd med utlandsmyndigheterna analysera förändringar inom migrationsområdet som kan komma att påverka migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna innevarande år och tre år framåt. Redovisning ska lämnas senast den 1 september 2011.

1.5 Verksamhets- och utgiftsprognoser

Migrationsverket ska redovisa prognoser för 2011–2015 senast kl. 12.00 den

 • 19 januari,
 • 23 februari,
 • 5 maj,
 • 1 augusti samt den
 • 28 oktober.

Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Kopia av prognoserna ska samtidigt lämnas till Arbetsmarknadsdepartementet. Prognoser avseende anslag för förvaltningsändamål ska lämnas i kostnadstermer. Migrationsverket ska från samtliga berörda myndigheter inhämta nödvändig information för att kunna presentera en samlad analys av främst asylprocessen. Myndighetens analys ska utvecklas och utförligt kommenteras i syfte att kunna ligga till grund för tillförlitliga bedömningar främst av medelsbehov men också av andra faktorer som är av betydelse för verksamheten. Väsentliga skillnader mellan tillgängliga medel och behov av medel ska förklaras. Vidare ska prognoserna kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till de av regeringen satta verksamhetsmålen. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. En månadsfördelad prognos på anslagen/anslagsposterna 1:1, 1:2, 1:6 och 1:7 samt anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet ska också lämnas. För anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande ska Migrationsverket redovisa det ackumulerade utfallet för 2011.

Migrationsverket ska vidare vid prognostillfällena i februari, maj och augusti särskilt redovisa  

 • en analys av öppna och avgjorda asylärenden i relation till målen för asylprövning tre respektive fem månader och hur uppenbart ogrundade ansökningar har hanterats,
 • antalet personer som deltar i organiserad sysselsättning fördelat på form av sysselsättning och antalet personer som arbetar samt
 • antalet ansökningar om viseringar, olika ansökningar om uppehållstillstånd som lämnats till utlandsmyndigheterna samt, i samråd med Utrikesdepartementet och berörda utlandsmyndigheter, en prognos över sådana ärenden. 

Migrationsverket ska vid prognostillfällena i februari, maj och augusti också redovisa den genomsnittliga dygnskostnaden totalt respektive för mottagandet av ensamkommande barn, samt en analys av förändringar i faktorer som påverkar utgiftsutvecklingen.

I prognosen som lämnas i januari ska Migrationsverket förutom prognosmodellen endast lämna en redovisning över över större förändringar i föhållande till prognosen som lämnades i oktober 2010.

Migrationsverket ska vid prognostillfällena i februari och augusti redovisa arbetet med att skapa tydliga planeringsförutsättningar för övriga aktörer inom asylprocessen.

Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska samverka i processen för framtagande av prognoser avseende anslag som tillförts budgetmedel för genomförande av reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

Migrationsverket ska senast den 27 februari 2011 redovisa vilken statistik som ska användas för månadsvis och årsvis uppföljning av etableringsreformen. Redovisningen ska utarbetas i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet.

2

Organisationsstyrning

Migrationsverket ska särskilt redovisa hur myndigheten arbetar med långsiktig kompetensförsörjning samt med att bibehålla och vidareutveckla kompetensen rörande etiska frågor och mänskliga rättigheter.

I redovisningen ska också ingå en analys av kompetensbehovet för Migrationsverkets personal när det gäller kvinnor och barn samt särskilt utsatta grupper såsom HBT-personer och personer med funktionsnedsättningar.

3

Uppdrag

Ensamkommande barn

Migrationsverket ska redovisa samarbetet med länsstyrelserna och myndighetens viktigaste insatser för att skapa beredskap och kapacietet för mottagande av ensamkommande barn. En översiktlig delredovisning ska lämnas senast den 1 maj 2011.

Migrationsverket ska verka för att ett välfungerande mottagande kan ske i hemlandet för de ensamkommande barn som ska återvända enligt ett lagakraftvunnet beslut som avvisning eller utvisning. Verkställighet ska ske med beaktande av Barnkonventionen. En delredovisning av vidtagna åtgärder som avser första halvåret 2011 ska lämnas senast den 1 september 2011.

Tillämpning av 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen

Migrationsverket ska senast den 31 december 2011 lämna en redogörelse för tillämpningen av bestämmelsen om fortsatt uppehållstillstånd i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen. Redogörelsen ska avse perioden 1 januari−31 oktober 2011 och innehålla en beskrivning av omständigheter som enskilt, eller i samverkan med andra omständigheter, legat till grund för bifalls- respektive avslagsbeslut.

Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska samverka för att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut samt vidta de åtgärder som krävs för att öka andelen verkställda beslut. I detta ingår att vidta åtgärder för att uppnå skyndsamhetskravet i utlänningslagen. Myndigheterna ska senast den 20 september 2011 gemensamt redovisa sitt fortsatta effektiviseringsarbete innefattande de utvecklingsområden som identifierats i det s.k. REVA-projektet. Av redovisningen ska även framgå om utvecklingsområden inte blivit föremål för effektiviseringsåtgärder samt konsekvenserna av detta för en effektiv verksamhet. Myndigheterna ska gemensamt redovisa resultatet av det pågående pilotprojektet inom ramen för REVA senast den 1 juni 2011. 

Migrationsverket ska särskilt redovisa hur vidtagna åtgärder har påverkat tiden i Migrationsverkets mottagande för personer med lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2011 samt i samband med årsredovisningen.

Kohortanalyser

Migrationsverket ska redovisa en kohortanalys av hela asylprocessen för perioden 2007−2010. Analysen ska särskilt uppmärksamma resultatet för de största grupperna av asylsökande. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med den tidigare gjorda analysen av asylprocessen för åren 2006-2009.

Migrationsverket ska säkerställa att ett system tas fram som möjliggör flexibla uttag av kohorter avseende asylsökande som arbetar, arbetskraftsinvandrare samt för asylsökande generellt. Systemet ska i framtiden kunna kompletteras för att även möjliggöra uttag avseende andra ärendekategorier, exempelvis anhöriga och studerande. Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten säkerställer att statistik samlas in som möjliggör uppföljning i form av analys av kohorter för både asylsökande som arbetar och för arbetskraftsinvandrare.

Redovisning av de båda uppdragen ska ske senast den 1 maj 2011.

Arbetet inom Europeiska unionen och övrigt internationellt arbete

Migrationsverkets internationella arbete ska bidra till att uppfylla målen för utgiftsområdet. Samarbetet inom EU är i detta avseende särskilt viktigt.

Migration och utveckling

Migrationsverket ska inom ramen för den egna verksamheten arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling med fokus på den globala utmaningen Migrationsströmmar som beskrivs i regeringens skrivelse (2007/08:89) till riksdagen. Redovisningen ska lämnas senast den 30 oktober 2011.

Nyanlända invandrares etablering

Migrationsverket ska senast den augusti 2011 samt i samband med årsredovisningen rapportera till regeringen (Justitiedepartementet) hur genomförandet av reformen om vissa nyanlända invandrares etablering framskrider och resultaten av verksamheten. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten samverkar med övriga myndigheter och aktörer i reformens olika delar. Redovisningen ska särskilt behandla följande

Bosättning

Migrationsverket ska redovisa hur verksamheten för bosättning av nyanlända har genomförts. Redovisningen ska bland annat omfatta hur arbetet med att ge underlag till Arbetsförmedlingen om mottagningsbehov har fungerat.

Utbetalning av ersättning

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket ska vidta åtgärder och samverka för att möjliggöra för den nyanlände att få utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning så snart som möjligt efter det första etableringssamtalet. Myndigheterna ska gemensamt redovisa vidtagna åtgärder och resultatet av dessa. Arbetsförmedlingen ska samordna och lämna denna av redovisningen till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). 

Samarbete med det civila samhällets organisationer

Migrationsverket ska fortsatt söka samarbete med det civila samhällets organisationer. Migrationsverket ska senast den 30 oktober 2011 lämna en redogörelse som beskriver hur samarbetet ser ut inom relevanta områden.

Kompetensförsörjning

Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten arbetar med att bibehålla och vidareutveckla kompetensen rörande religiös tillhörighet samt analysera om det finns ytterligare kompetensbehov. Redovisningen ska också innehålla en beskrivning av om det finns behov av ytterligare åtgärder för att säkerställa att relevant information finns tillgänglig om situationen för religiösa minoriteter och konvertiter. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket2 416 981
ap.1Migrationsverket (ram)2 416 981

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Migrationsverket

Från anslaget finansieras Migrationsverkets förvaltningskostnader, inklusive förvarslokaler. 

Av anslaget ska 40 miljoner kronor användas för att förstärka Migrationsverkets arbete med återvändande i syfte att öka antalet personer med lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut som återvänder.

Av anslaget ska 10 miljoner kronor användas för förbättring av Migrationsverkets kartläggning av asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Av anslaget ska högst 17,5 miljoner kronor användas för att efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) stationera personal vid svenska utlandsmyndigheter i syfte att effektivisera genomförandet av uppgifter inom migrationsområdet. 

I anslaget ingår 22 miljoner kronor för att finansiera kostnader i samband med förvaltningsöverenskommelsen mellan Regeringskansliet och Migrationsverket avseende IT-stöd till utlandsmyndigheterna.

Ansökningsavgifter erlagda vid Migrationsverket ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

1:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket3 026 387
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)2 723 747
ap.3Boende för asylsökande (ram)302 640

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Från anslaget finansieras utgifter för

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt
 • ersättningar enligt förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar.

ap.3 Boende för asylsökande

Från anslagsposten finansieras de asylsökandes boende, dvs. lokaler, drift och utrustning samt inköp av mat i vissa fall.

1:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket392 130
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)5 300
ap.5Återvandringsbidrag (ram)1 000
ap.6Vidarebosättning m.m. (ram)365 180
ap.7Resor vid vidarebosättning m.m. (ram)16 150
ap.8Anhörigresor (ram)4 500
Disponeras av Kammarkollegiet13 307
ap.10Internationell samverkan (ram)7 772
ap.11Bidrag till internationella organisationer (ram)2 600
ap.13Efterforskningsverksamhet (ram)2 935

Villkor för anslag 1:3

ap.4 Återvandringsförberedelser

Från anslagsposten finansieras förberedelser för återvandring eller tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper

 • inhämtande och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,
 • utbildningsinsatser samt
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

ap.5 Återvandringsbidrag

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.6 Vidarebosättning m.m.

Från anslagsposten finansieras schablonberäknade ersättningar till kommuner enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. för mottagande av flyktingar m.fl. 

 • som organiserat överförs till Sverige eller 
 • som ska tas emot i Sverige med stöd av Sveriges ingångna avtal med internationella domstolar och tribunaler om omplacering av vittnen och anhöriga som är i behov av skydd. 

I juni respektive december 2011 ska ett schabloniserat belopp omföras till anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2011 multipliceras med 192 200 kronor.

ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m.

Från anslagsposten finansieras

 • resor och samtliga omkostnader i samband med resorna för personer som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
 • information och förberedande insatser inför överföringen samt 
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i delegationsresor som syftar till sådan överföring.

ap.8 Anhörigresor

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.10 Internationell samverkan

Från anslagsposten finansieras vissa migrationspolitiska projekt och vissa studier och analyser inom det migrationspolitiska området samt Sveriges deltagande i sådant internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet.

Från anslagsposten finansieras också insatser som i första hand riktar sig till utlänningar bosatta i Sverige, vilka tidigare beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande och som vill återvandra till sitt ursprungsland. Även insatser för tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet samt andra insatser i speciellt migrationspolitiskt syfte kan stödjas när sådana inte kan komma till stånd inom ramen för det allmänna utvecklingssamarbetet. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.11 Bidrag till internationella organisationer

Från anslagsposten finansieras Sveriges bidrag till internationella organisationer. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.13 Efterforskningsverksamhet

Från anslagsposten lämnas bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Medlen utbetalas kvartalsvis efter rekvisition.

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket230 005
ap.2Migrationsverket (ram)230 005
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet250
ap.1Regeringskansliet (ram)250

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får disponeras för ersättning till offentliga biträden och tolkar. 

ap.2 Migrationsverket

Från anslaget finansieras utgifter för offentliga biträden.

1:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården210 000
ap.2Kriminalvården (ram)210 000
Disponeras av Migrationsverket66 202
ap.1Migrationsverket (ram)66 202
Disponeras av Kammarkollegiet3 000
ap.4Regeringen (ram)3 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Migrationsverket

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige för

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen eller
 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgiften ska avse

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, inklusive utgifter för resehandlingar samt

 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningar ut ur Sverige.

Högst 14 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.

ap.2 Kriminalvården

Från anslagsposten finansieras kostnader vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen eller polismyndighet med stöd av utlänningslagen och där kostnaden avser

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från Kriminalvården,
 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet samt
 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

ap.4 Regeringen

Från anslagsposten finansieras åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket136 880
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)136 880

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslaget disponeras för projekt som beviljats bidrag från europeiska flyktingfonden II och III samt från europeiska återvändandefonden.

Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från den europeiska flyktingfonden II och III samt återvändandefonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 05 Bidrag från Europeiska flyktingfonden III samt 07 Bidrag från Europeiska återvändandefonden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:1 Migrationsverket
ap.172 509Inget0
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.2136 187Inget0
ap.315 132Inget0
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.4159Inget0
ap.530Inget0
ap.610 955Inget0
ap.7485Inget0
ap.8135Inget0
ap.10233Inget0
ap.1178Inget0
ap.1388Inget0
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.17Inget0
ap.26 900Allt0
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.11 986Inget0
ap.26 300Inget0
ap.490Inget0
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.14 10610 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.12ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.1440 000220 000220 0002014
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)254 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)210 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25201 415
2011-02-25201 415
2011-03-25201 415
2011-04-25201 415
2011-05-25201 415
2011-06-25201 415
2011-07-25201 415
2011-08-25201 415
2011-09-25201 415
2011-10-25201 415
2011-11-25201 415
2011-12-25201 416
Summa2 416 981
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Migrationsverket

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamheten undantas från regeln om full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket avgiftsförordningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet enligt 3 kap. 1§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd samt antalet utlänningar som ansökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket medges undantag från bestämmelserna i 5§ Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) samt 16§ Anslagsförordningen (1996:1189) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar även eventuell del som belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras. Anslaget ska avräknas det år anskafffning sker och med det belopp som motsvarar anskaffningsvärdet.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Nima Poushin
Kopia till

Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Justitiedepartementet/PO, KRIM, DOM, LED, L4, L7, EMA
Utrikesdepartementet/PLAN
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IU
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Kriminalvårdens transporttjänst
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
länsstyrelserna
Röda Korset

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:3, 2010-12-22

Diarienummerförteckning

JU2010/9791/SIM
JU2010/465/SIM (slutlig)
JU2009/8452/SIM
JU2009/6997/SIM
JU2010/3787/SIM
JU2010/836/SIM
JU2010/9657/SIM
JU2010/3849/SIM