Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2010-12-22
IJ2010/2252/KO
IJ2010/2273/KO
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslag 3:6 Bidrag till Miljömärkning av produkter
Riksdagen har beslutat om och anslaget 3:6 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 18, bet. 2010/11:CU1, rskr. 2010/11:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

3:6

Bidrag till miljömärkning av produkter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 374
ap.1Det nordiska miljömärkningssystemet (ram)2 187
ap.2EU:s miljömärkningssystem (ram)2 187

Villkor för anslag 3:6

ap.1 Det nordiska miljömärkningssystemet

  • Anslagsposten får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter (se prop. 2010/11:1, utgiftsområde 18).
  • Kammarkollegiet ska, efter rekvisition från Miljömärkning Sverige AB, kvartalsvis i efterskott betala ut en fjärdedel av 2 187 000 kronor.

ap.2 EU:s miljömärkningssystem

  • Anslagsposten får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter (se prop. 2010/11:1, utgiftsområde 18).
  • Kammarkollegiet ska, efter rekvisition från Miljömärkning Sverige AB, kvartalsvis i efterskott betala ut en fjärdedel av 2 187 000 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/ RK IREV
Finansdepartementet/ BA
Miljödepartementet/ H
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Miljömärkning Sverige AB